Добро дошли на званичну презентацију Дирекције за железнице!

српски
srpski
english

      INF

           Упутство за примену

       ENE

       CCS

      - CCS 1
       - CCS 2
       - CCS3

       SRT

       PRM

       WAG

    LOC&PAS

      NOI

      OPE

      TAF
      TAP
 Почетна TSI > INF

Техничке спецификације

интероперабилности

 

 

 

        На основу члана 9 став 3. Закона о безбедности и инетроперабилности железнице (Службени гласник РС, бр.104/13 и 92/15) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) број 1301/2014 од 18. новембра 2014. године о техничким спецификацијама интероперабилности подсистемa инфраструктуре у Унији, објављена у Службеном листу Европске уније број L 356/1 од 12. децембра 2014. године, која у преводу на српски језик гласи:

  

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) број 1299/2014

 од 18. новембра 2014. године

 о техничким спецификацијама интероперабилности подсистема инфраструктура железничког система у Европској унији

 (Tекст од значаја за EEП)

 

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

 Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

 Имајући у виду Директиву 2008/57/ЕЗ Европског парламента и Савета од 17. јуна 2008. године о интероперабилности железничког система унутар Заједнице [1]), а посебно њен члан 6. став 1 те директиве,

 с обзиром на то да:

 1)     Чланом 12. Уредбе (ЕЗ) број 881/2004 Европског парламента и Савета [2]) захтева се да Европска агенција за железнице (у даљем тексту: Агенција)  обезбеди да се техничке спецификације интероперабилности (у даљем тексту: ТСИ) прилагоде техничком напретку, тржишним кретањима и социјалним захтевима, као и да Комисији предложи измене ТСИ, које она сматра неопходним.

 2)      Комисија је Одлуком C(2010) 2576 од 29. априла 2010. године дала Агенцији мандат да развија и ревидира ТСИ са циљем да прошири област њихове примене на цео железнички систем у Унији. У оквиру тог мандата, од Агенције је тражено да прошири област примене ТСИ у вези са подсистемом инфраструктура на цео железнички систем у Унији.

 3)         Агенција je 21. децембра 2012. године издала препоруку за измене ТСИ која се односи на подсистем инфраструктура (ERA/REC/10-2012/INT).

 4)        Да би се држао корак са технолошким напретком и подстицала модернизација, иновативна решења треба промовисати и треба, под одређеним условима, дозволити њихову примену. Ако се предложи иновативно решење, произвођач или његов овлашћени заступник треба да наведу у чему оно одступа од релевантног одељка ТСИ или како је допуњује, а Комисија треба да оцени то иновативно решење. Ако је ова оцена позитивна, Агенција за то решење треба да пронађе одговарајуће функционалне спецификације и спецификације интерфејса, као и да развије методе оцене. 

5)         ТСИ инфраструктура утврђена овом уредбом не бави се основним захтевима. У складу са чланом 5. став 6. Директиве 2008/57/ЕЗ, технички аспекти који њом нису обухваћени требало би да се означе као отворена питања  која се регулишу важећим националним прописима у свакој држави чланици.

 6)        У  складу са  чланом 17. став 3.  Директиве 2008/57/ЕЗ,  државе   чланице   су  дужне  да  обавесте Комисију и друге државе чланице о поступцима оцене усаглашености и верификације треба користити  у специфичним случајевима, као и о телима која су одговорна за спровођење ових поступака. Иста обавеза треба да буде предвиђена у погледу отворених питања.

 7)         Железнички саобраћај тренутно функционише у складу са постојећим националним, билатералним, мултинационалним или међународним споразумима. Важно је да ти споразуми не буду препрека садашњем и будућем напретку ка достизању интероперабилности. Државе чланице стога треба да обавесте Комисију о таквим споразумима.

 8)       У складу са чланом 11. став 5. Директиве 2008/57/ЕЗ, ТСИ у вези са инфраструктуром треба да у ограниченом временском периоду дозволи уградњу чинилаца интероперабилности у подсистеме без сертификације, уколико су испуњени одређени услови.

 9)        Стога одлуке Комисије 2008/217/EЗ [3]) и 2011/275/ЕУ [4]) треба ставити ван снаге.

 10)    Да би се предупредили непотребни додатни трошкови и административно оптерећење, одлуке 2008/217/ЕЗ и 2011/275/ЕУ треба да се, након њиховог стављања ван снаге, и даље примењују на подсистеме и пројекте наведене у члану 9. став 1. тачка a) Директиве 2008/57/ЕЗ.

 11)       Мере предвиђене овом уредбом у складу су са мишљењем Одбора основаног у складу са чланом 29. став 1. Директиве 2008/57/ЕЗ,

 ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

  Члан 1

Предмет

 

Овим се усваја техничка спецификација интероперабилности (ТСИ) подсистема инфраструктура железничког система у целој Европској унији, која је утврђена у Анексу.

 Члан 2.

 Област примене

 

1. ТСИ се примењује на сву нову, унапређену и обновљену инфраструктуру железничког система у Европској унији, како је дефинисано у тачки 2.1. Анекса I уз Директиву 2008/57/ЕЗ.

 2. Не доводећи у питање чл. 7. и 8. и тачку 7.2. Анекса, ТСИ се примењује на нове железничке линије у Европској унији, које су у експлоатацији од 1. јануара 2015. године.

 3. ТСИ се не примењује на постојећу инфраструктуру железничког система у Европској унији, који је већ у експлоатацији на целој мрежи или неком њеном делу било које државе чланице на дан 1. јануара 2015. године, осим када подлеже обнови или унапређењу у складу са чланом 20. Директиве 2008/57/ЕЗ и Одељком 7.3 Анекса.

 4. ТСИ се примењује на следеће мреже:

 а)  мрежу трансевропског конвенционалног железничког система како је дефинисано у Анексу I, тачка 1.1. Директиве 2008/57/ЕЗ;

 б) мрежу трансевропског железничког система за велике брзине (TEN), како је дефинисано у Анексу I, тачка 2.1. Директиве 2008/57/ЕЗ;

 в) остале делове мреже железничког система у Унији;

 и искључује случајеве наведене у члану 1. став 3. Директиве 2008/57/ЕЗ.

 5. ТСИ се примењује на мреже са следећим номиналним ширинама колосека: 1 435 mm, 1 520 mm,                1 524 mm, 1 600 mm и 1 668 mm.

 6. Метрички колосек је искључен из техничке области примене ове ТСИ.

 7. Техничка и географска област примене ове уредбе утврђене су у одељцима 1.1 и 1.2 Анекса.

 комплетан текст

 


 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs