Добро дошли на званичну презентацију Дирекције за железнице!

српски
srpski
english

      INF

       ENE

       CCS

      - CCS 1
       - CCS 2
       - CCS3

       SRT

       PRM

       WAG

    LOC&PAS

      NOI

      OPE

      TAF
      TAP
Почетна TSI > ENE

Техничке спецификације

интероперабилности

 

На основу члана 9 став 3. Закона о безбедности и инетроперабилности железнице (Службени гласник РС, бр.104/13 и 92/15) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) број 1301/2014 од 18. новембра 2014. године о техничким спецификацијама интероперабилности подсистемa енергија железничког система у Унији, објављена у Службеном листу Европске уније L 356/179 од 12. децембра 2014. године, која у преводу на српски језик гласи:

 

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) број 1301/2014

од 18. новембра 2014. године

о техничким спецификацијама интероперабилности подсистемa енергија железничког система у Унији

(текст од значаја за EЕП)

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

имајући у виду Директиву 2008/57/ЕЗ Европског парламента и Савета од 17. јуна 2008. године о интероперабилности железничког система у оквиру Заједнице [1], а нарочито члан 6. став 1,

с обзиром на то да:

1)         Чланом 12. Уредбе (ЕЗ) број 881/2004 Европског парламента и Савета[2] захтева се да Европска железничка агенција (у даљем тексту: Агенција) обезбеди прилагођавање техничких спецификација интероперабилности (ТСИ) техничком напретку, тржишним трендовима и друштвеним захтевима и да предложи Комисији измене ТСИ које сматра неопходним.

2)         Одлуком С(2010) 2576 од 29. априла 2010. године Комисија је Европској железничкој агенцији дала мандат за развој и ревизију ТСИ са циљем проширења њиховог подручја примене на цео железнички систем у Унији. У оквиру тог мандата од Агенцијe је затражено да подручје примене ТСИ која се односи на подсистем енергија прошири на цео железнички систем у Унији.

3)         Агенција је 24. децембра 2012. године издала препоруку за измене ТСИ подсистемa енергија  (ERA/REC/11-2012/INT).

4)         Да би се одржао корак са технолошким напретком и подстакла модернизација, треба промовисати иновативна решења и, под одређеним условима, дозволити њихову примену. Ако се предлаже иновативно решење, произвођач или његов овлашћени заступник треба да наведу како оно одступа од релевантног одељка ТСИ, односно како га допуњава, а Комисија треба да оцени иновативно решење. Ако је та оцена позитивна, Агенција треба да осмисли одговарајуће функционалне спецификације и спецификације интерфејса иновативног решења и да развије одговарајуће методе оцене.

5)         ТСИ енергије утврђена овом уредбом не бави се свим основним захтевима. У складу са чланом 5. став 6. Директиве 2008/57/ЕЗ, технички аспекти који њоме нису обухваћени треба да буду идентификовани као отворена питања која се уређују важећим националним прописима у свакој држави чланици.

6)         У складу са чланом 17. став 3. Директиве 2008/57/ЕЗ, државе чланице треба да пријаве Комисији и другим државама чланицама поступке оцене усаглашености и верификације који ће се користити за специфичне случајеве, као и тела одговорна за њихово спровођење.  Иста обавеза треба да буде предвиђена у погледу отворених питања.

7)         Железнички саобраћај се тренутно одвија према постојећим националним, билатералним, мултинационалним или међународним споразумима. Важно је да ти споразуми не ометају садашњи и будући напредак у правцу интероперабилности. Државе чланице треба стога да пријаве такве споразуме Комисији.

8)         У складу са чланом 11. став 5. Директиве 2008/57/ЕЗ, ТСИ  енергије треба да дозволи, у ограниченом временском периоду, да се чиниоци интероперабилности уграде у подсистеме без сертификације, уколико су испуњени одређени услови.

9)         Одлуке Комисије 2008/284/ЕЗ[3]и 2011/274/EУ[4] треба због тога ставити ван снаге.

10)               Да би се избегли непотребни додатни трошкови и административно оптерећење, Одлуке 2008/284/ЕЗ и 2011/274/ЕУ треба након њиховог стављања ван снаге и даље примењивати на подсистеме и пројекте из члана 9. став 1. тачка а) Директиве 2008/57/ЕЗ.

11)       Да би се обезбедила интероперабилност подсистема енергије, треба утврдити план за поступну имплементацију.

12)       Будући да систем за прикупљање података сакупља податке са мерних система за енергију која се налазе у возилима, државе чланице треба да обезбеде да се у сврхе обрачуна развије и усвоји систем који је у стању да прима такве податке.

(13)      Мере предвиђене овом уредбом у складу су са мишљењем Одбора основаног у складу са чланом 29. став 1. Директиве 2008/57/ЕЗ,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

 Члан 1.

Предмет

Доноси се техничка спецификација интероперабилности (ТСИ) подсистемa енергија  железничког система у целој Европској унији, како је утврђено у Анексу.

 Члан 2.

Подручје примене

1.         Ова ТСИ се примењује на све нове, унапређене или обновљене подсистеме енергија  железничког система у Европској унији, како је дефинисано у тачки 2.2. Анекса II Директиве 2008/57/ЕЗ.

2.         Не доводећи у питање чл. 7. и 8. и тачку 7.2. Анекса, ТСИ се примењује на нове железничке пруге у Европској унији које се пуштају у рад од 1. јануара 2015. године.

3.         ТСИ се не примењује на постојећу инфраструктуру железничког система у Европској унији, која је на дан 1. јануара 2015. године већ пуштена у рад на целоj мрежи или делу мреже неке државе чланице, осим ако је предмет обнове или унапређења у складу са чланом 20. Директиве 2008/57/ЕЗ и одељком 7.3. Анекса.

4.         Ова ТСИ се примењује на следеће мреже:

a)     трансевропску мрежу конвенционалног железничког система, како је дефинисано у одељку 1.1. Анекса I Директиве 2008/57/ЕЗ;

б)     трансевропску мрежу железничког система за велике брзине (TEN), како је дефинисано у одељку 2.1. Анекса I Директиве 2008/57/ЕЗ;

в)   остале делове мреже железничког система у Унији;

и искључује случајеве наведене у члану 1. став 3. Директиве 2008/57/ЕЗ.

5.         Ова ТСИ се примењује на мреже са следећим називним ширинама колосека: 1435 mm, 1520 mm, 1524 mm, 1600 mm и 1668 mm.

6.         Метaрска ширина колосека је искључена из техничког подручја примене ове ТСИ.

комплетан текст                                               Упутство за примену

 


 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs