Добро дошли на званичну презентацију Дирекције за железнице!

српски
srpski
english

      INF

       ENE

       CCS

      - CCS 1
       - CCS 2
       - CCS3

       SRT

       PRM

       WAG

    LOC&PAS

      NOI

      OPE

      TAF
      TAP
Почетна TSI > CCS

Техничке спецификације

интероперабилности

На основу члана 9 став 3. Закона о безбедности и инетроперабилности железнице (Службени гласник РС, бр.104/13 и 92/15) објављује се Одлука  Комисије 2012/88/ЕУ од 25. јануара 2012. године о техничкој спецификацији интероперабилности  подсистемa контроле, управљања и сигнализације трансевропског железничког система, објављена у Службеном листу Европске уније број L 51/1 од 23. фебруара 2012. године, која у преводу на српски језик гласи:

 

ОДЛУКА КОМИСИЈЕ од 25. јануара 2012. године

о техничкој спецификацији интероперабилности  подсистемa контроле, управљања и сигнализације трансевропског железничког система

(нотификована под бројем документа C(2012) 172)

(Текст од значаја за ЕЕП)

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА

имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Директиву 2008/57/ЕЗ Европског парламента и Савета од 17. јуна 2008. године о интероперабилности железничког система у оквиру Заједнице, а нарочито други подстав члана 6. став 1,

с обзиром на то да:

1)         Одлукa Комисије 2006/679/EЗ од 28. марта 2006. године о техничкој спецификацији интероперабилности подсистема контроле, управљања и сигнализације трансевропског конвенционалног железничког система утврђује  техничку спецификацију интер-операбилности која се односи на подсистем контроле, управљања и сигнализације трансевропског конвенционалног железничког система.

2)         Одлука Комисије 2006/860/EЗ од 7. новембра 2006. године о техничкој спецификацији интероперабилности подсистема контроле, управљања и сигнализације трансевропског железничког система великих брзина[1] утврђује техничку спецификацију интероперабилности  (ТСИ) која се односи на подсистем контроле, управљања и сигнализације трансевропског железничког система великих брзина.

3)      Основни захтеви и за трансевропску конвенционалну мрежу и за мрежу великих брзина морају да буду идентични, као и њихове функционалне и техничке спецификације, чиниоци интероперабилности и интерфејси, као и поступци за оцену усаглашености или погодности  за употребу чинилаца интероперабилности или ЕЗ верификацију подсистема контроле, управљања и сигнализације.

4)         стратегије имплементације треба да остану специфичне за сваки тип мреже, а постојећи захтеви за конвенционалну трансевропску мрежу и за трансевропску мрежу великих брзина треба да остану непромењени. Европска железничка агенција (Агенција) добила је оквирни мандат за обављање одређених активности.

5)         31. јануара 2011. Агенција је године дала препоруку о техничкој спецификацији интероперабиности подсистема контроле, управљања и сигнализације трансевропског железничког система[2].   Ова Одлука се заснива на тој препоруци.

6)         Стога, у интересу јасноће, Одлуке 2006/679/ЕЗ и 2006/860/ЕЗ треба заменити овом Одлуком.

7)      Промене које су уведене а односе се на захтеве за безбедност (Одељак 4.2.1 Анекса III) су засноване на анализи којом се утврђује да текст у ТСИ контроле, управљања и сигнализације која  је на снази оставља простор за тумачења.Уведене промене немају никакав негативан утицај на свеукупни ниво безбедности

8)    Уградња ERTMS/ETCS треба да буде обавезна у случају изградње или  унапређења дела опреме за заштиту воза подсистема контроле, управљања и сигнализације, када железнички инфраструктурни пројекти добијају финансијску подршку од ЕУ. Такву уградњу принципијелно треба извшити у оквиру пројекта који финансира ЕУ.Међутим, у извесним случајевима је неопходно одобрити одступање од овог имплементационог правила. Обим  одступања ограничен је стратегијом имплементације ТСИ контроле, управљања и сигнализације.

9)         Агенција је у техничком документу ,,Листа CCS система класе Б пописала постојеће националне системе контроле, управљања и сигнализације (,,системи Класе Б).<Ови системи могу се још захтевати на локомотивама и вучним возилима за вожњу по одређеним пругама.

10)    Системи Класе Б значајно ометају интероперабилност локомотива и вучних возила али имају важну улогу у одржавању високог нивоа безбедности трансевропске мреже. Због овога је важно избећи стварање додатних препрека интероперабилности тиме што ће се, на пример, мењати постојећи национални системи или увести нови.

11)    Да би се избегло стварање додатних сметњи за увођење интероперабилности, државе чланице треба да обезбеде да функционалност постојећих система Класе Б и њихових интерфејса остане таква како је тренутно наведена, изузев када су потребне измене ради ублажавања безбедносних недостатака у овим системима. Државе чланице такође треба да обезбеде да системи који нису обухваћени листом система Класе Б не представљају додатне препреке интероперабилности.

12)       Расположивост фреквенција за GSM-R је од кључног значаја за безбедне и интероперабилне операције у железничком саобраћају.

13)       Стога Одлуке 2006/679/ЕЗ и 2006/860/ЕЗ треба ставити ван снаге.

14)       Мере предвиђене овом Одлуком су у складу са мишљењем Одбора из члана 29. став 1 Директиве 2008/57/ЕЗ,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ ОДЛУКУ:

Члан 1.

1.         Усваја се техничка спецификација интероперабилности (,,ТСИ) пружног подсистема контроле, управљања и сигнализације и подсистема контроле, управљања и сигнализације у возилу трансевропског железничког система, како је утврђено у Анексу III.

2.         ТСИ утврђена у Анексу III ове Одлуке примењује се на пружни подсистем контроле, управљања и сигнализације како је описано у тачки 2. алинеја 3 и на подсистем контроле, управљања и сигнализације у возилу како је описано у тачки 2. алинеја 4 Анекса II Директиве 2008/57/ЕЗ.

Члан 2.

1.         Државе чланице обезбеђују да, кад год се захтева постојање националног контролно управљачког система за заштиту  у возним средствима која се користе на одређеној прузи или на делу трансевропске мреже, овај систем буде укључен у листу система Класе Б, са истом правном важношћу као и Анекси ове ТСИ.

2.       Државе чланице обезбеђују да функционалност, перформансе и интерфејси система Класе Б остану такви како су тренутно наведени, изузев када су потребне измене ради ублажавања безбедносних недостатака у овим системима.   комплетан текст


 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs