Добро дошли на званичну презентацију Дирекције за железнице!

српски
srpski
english

      INF

       ENE

       CCS

      - CCS 1
       - CCS 2
       - CCS3

       SRT

       PRM

       WAG

    LOC&PAS

      NOI

      OPE

      TAF
      TAP
Почетна TSI > CCS

Техничке спецификације

интероперабилности

 

На основу члана 9 став 3. Закона о безбедности и инетроперабилности железнице („Службени гласник РС”, бр.104/13 и 92/15) објављује се Одлука  Комисије 2012/696/ЕУ од 6. новембра 2012. године о изменама и допунама Одлуке 2012/88/ЕУ о техничким спецификацијама  интероперабилности подсистемa контроле, управљања и сигнализације трансевропског железничког система, објављена у „Службеном листу Европске уније” број L 311/3 од 10. новембра 2012. године, која у преводу на српски језик гласи:

 

ОДЛУКА КОМИСИЈЕ  

од 6. новембра 2012. године

о изменама Одлуке 2012/88/ЕУ о техничким спецификацијама  интероперабилности подсистемa контроле, управљања и сигнализације трансевропског железничког система

(нотификовано као документ Ц(2012) 7325)

(Текст од значаја за EЕП)

(2012/696/ЕУ)

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

имајући у виду Директиву 2008/57/ЕЗ Европског парламента и Савета од 17. јуна 2008. године о интероперабилности железничког система унутар Заједнице [1], а посебно други подстав члана 6. став 1.,

с обзиром на то да:

1) је Европска железничка агенција  издала препоруку ЕRA/REC/ 03-2012/ERTMS. Ова одлука се заснива на наведеној препоруци;

2) развој додатних функционалности за Европски систем управљања железничким саобраћајем/Европски систем за контролу возова (”ERTMS/ETCS”), са циљем да се подстакне бржи развој ETCS на постојећим конвенционалним пругама, затражио је сектор и дефинисан је  у Меморандуму о разумевању, који су у јулу 2008. године потписали Европска комисија и секторска удружења.  Ова одлука треба да укључи ове додатне функционалности у нове основне спецификације под именом „основна конфигурација 3” („Baseline 3” ), које подносиоци захтева могу да примењују у потпуности уместо спецификација ERTMS/ETCS, утврђених у Одлуци Комисије   2012/88/ЕУ од 25. јануара 2012. године о техничкој спецификацији интероперабилности подсистемa контроле, управљања и сигнализације трансевропског железничког система[2](последње издање основне конфигурације 2 (Baseline 2), познате и као 2.3.0d). Суштинско обележје основне конфигурације 3 је да возови опремљени са ERTMS/ETCS у складу са основном конфигурацијом 3, могу да возе на пругама опремљеним са  ERTMS/ETCS у складу са основном конфигурацијом 2, без додатних техничких или оперативних ограничења које би проузроковао  ERTMS/ETCS. На пругама треба такође да се омогући примена основне конфигурације 3, како би се обезбедила усклађеност са возовима опремљеним са ERTMS/ ETCS у складу са основном конфигурацијом 2 (само коришћење функција верзије 2.3.0d). Основна конфигурација 3 такође решава отворена питања ERTMS/ETCS, као што су криве кочења и ергономски аспекти DMI;

3)  показало се да су спецификације основне конфигурације 2 биле стабилне од доношења Одлуке Комисије 2008/386/ЕЗ oд 23. априла 2008. године о измени Анекса А Одлуке 2006/679/ЕЗ о техничкој спецификацији интероперабилности подсистема контроле, управљања и сигнализације трансевропског конвенционалног и Анекса A Одлуке 2006/860/ЕЗ о техничкој спецификацији  интероперабилности подсистема контроле, управљања и сигнализације трансевропског железничког система за велике брзине[3]. Због тога треба да се омогући њихова даља употреба. Међутим, за опрему ERTMS/ЕTCS у возилу примењују се измењене  испитне спецификације (наведене у тачкама 37б и 37ц Табеле А2 у Анексу А).  Осим тога, пошто основна конфигурација 3 решава низ отворених питања, спровођење основне конфигурације 2 за те тачке требало би да се заснива на одговарајућим спецификацијама основне конфигурације 3, наведеним у Анексу A;

4) Европска железничка агенција је исправила спецификације ERTMS за глобални систем за мобилне комуникације на железници (GSM-R) (наведен у тачкама 32, 33, 34. и 65. Табеле A2 u Анексу A).  Исправљене спецификације не мењају захтеве, већ дају јасну и недвосмислену класификацију постојећих обавезних захтева у документима Европске интегрисане унапређене радио мреже  (European Integrated Radio Enhanced Network, EIRENE), олакшавајући поступке сертификације, оцене усаглашености и верификације;

5) у вези спецификација са ознаком „резервисано” у Табели A2 Анекса A, Meморандум о разумевању који су потписале Европска комисија, Европска железничка агенција и европска удружења железничког сектора 16. априла 2012. године, у вези јачања сарадње за управљање ERTMS-ом, садржи одредбе, укључујући дефинисање временског плана Европске железничке агенције, којима се обезбеђује валидација испитних спецификација и правовремено доношење „резервисаних” спецификација;

6)   због тога Одлука 2012/88/ЕУ треба сходно томе да се измени и допуни;

7)   с обзиром на то да су мере предвиђене овом одлуком у складу са мишљењем Одбора основаног у складу са чланом 29. став 1. Директиве 2008/57/ЕЗ, 

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ ОДЛУКУ:

Члан 1.

Одлука 2012/88/ЕЗ мења се и допуњава на следећи начин:

1)  Члан 6. се брише.

2)  Следећи члан се убацује:

     „Члан 6а.

При спровођењу ТСИ утврђене у Прилогу III. ове одлуке, примењује се један од два скупа спецификација наведених у Табели A-2 Анекса A. Спецификације основне конфигурације 3 се oдржавају, како би се обезбедило да возови опремљени са ERTMS/ETCS у складу са конфигурацијом 3, могу да возе на пругама опремљеним са ERTMS/ETCS у складу са основном конфигурацијом 2 без додатних техничких и оперативних ограничења.”

3)  Анекс А замењује се текстом из Анекса I ове одлуке.

4)  Анекс Е замењује се текстом из Анекса II ове одлуке.

комплетан текст

 


 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs