Добро дошли на званичну презентацију Дирекције за железнице!

српски
srpski
english

      INF

       ENE

       CCS

      - CCS 1
       - CCS 2
       - CCS3

       SRT

       PRM

       WAG

    LOC&PAS

      NOI

      OPE

      TAF
      TAP
 Почетна ТСИ>PRM

Техничке спецификације

интероперабилности

 

 

На основу члана 9 став 3. Закона о безбедности и инетроперабилности железнице (Службени гласник РС, бр.104/13 и 92/15) објављује се Одлука Комисије (ЕУ) од 18. нoвeмбрa 2014. године о техничким спецификацијама интероперабилности које се односе на приступачност железничког система Уније особама са инвалидитетом и особама смањенe покретљивости објављена у Службеном листу Европске уније број  L 356/110 од 12. дeцeмбрa 2014. године, која у преводу на српски језик гласи:

 

 

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) број 1300/2014

од 18. новембра 2014. године

о техничким спецификацијама интероперабилности које се односе на приступачност железничког система Уније особама са инвалидитетом и особама смањенe покретљивости

(Текст од значаја за EЕП)

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

имајући у виду Директиву 2008/57/ЕЗ Европског парламента и Савета од 17. јуна 2008. године о интероперабилности железничког система унутар Заједнице[1] а посебно чл. 6. став 1. и 8. став 1. те директиве,

с обзиром на то да:

(1)       Члан 12. Уредбе (ЕЗ) број 881/2004 Европског парламента и Савета захтева да Европска железничка агенција (у даљем тексту Агенција) обезбеди да се техничке спецификације интероперабилности (у даљем тексту ТСИ) прилагоде техничком напретку, тржишним кретањима и друштвеним захтевима, као и да Комисији предложи измене ТСИ, које она сматра неопходним

(2)       Одлуком C(2010) 2576 Комисија је Агенцији дала задужење да разради и преиспита техничке спецификације интероперабилности са циљем проширења подручја њихове примене на целокупан железнички систем у Унији. На основу тог задужења од Агенције је затражено да прошири подручје примене ТСИ која се односи на приступачност трансевропског конвенционалног железничког система и железничког система за велике брзине предвиђене Одлуком Комисије 2008/164/ЕЗ  за особе са инвалидитетом и особе смањене покретљивости у целокупном железничком систему широм Уније.

(3)       Агенција је 6. маја 2013. године доставила препоруку за усвајање ТСИ која се односи на особе смањене покретљивости.

(4)      Конвенција Уједињених нација o правима особа са инвалидитетом, чије стране уговорнице су Европска унија, и већина држава чланица, признаје приступачност као једно од општих начела. Она захтева, у члану 9, да државе уговорнице  предузму одговарајуће мере којима се особама са инвалидитетом обезбеђује приступ на равноправној основи са осталима. Те мере морају обухватати идентификацију и уклањање препрека и баријера  приступачности и важе, између осталог, и за превоз.

(5)       Директива 2008/57/ЕЗ утврђује приступачност као један од основних захтева железничког система у оквиру Уније.

(6)     Директива 2008/57/ЕЗ предвиђа да се регистар инфраструктуре и регистри возила, редовно објављују и ажурирају са навођењем главних параметара. Одлука Комисије 2008/164/ЕЗ даље дефинише параметре ТСИ које се односе на особе смањене покретљивости и који морају бити обухваћени овим регистрима. Како су циљеви ових регистара повезани са поступком одобравања и техничком усклађеношћу, сматра се неопходним да се утврди посебан алат за те параметре. Овај попис средстава треба да омогући да се идентификују препреке и баријере приступачности и да се прати њихово постепено уклањање.

(7)      Директива 2008/57/ЕЗ утврђује начело постепене имплементације, посебно прописујући да циљни подсистеми наведени у ТСИ могу бити реализовани постепено у разумном временском року и да сваки ТСИ треба да наведе стратегију имплементације како би се остварио постепени прелаз са постојеће до коначне ситуације у којој ће усклађеност са ТСИ бити стандард.

(8)       С циљем да се у разумном временском року постепено елиминишу све идентификоване препреке приступачности координисаним напорима да се подсистеми обнове и унапреде и увођењем оперативних мера, државе чланице треба да утврде националне планове имплементације. Међутим, пошто наведени национални планови имплементације не могу бити урађени са довољно детаља и подлежу непредвидивим променама, државе чланице треба да наставе са достављањем информација у случајевима када се за пуштање постојећих подсистема у рад након обнове или унапређења захтева нова дозвола за пуштање у рад и ако ТСИ није у потпуности примењен у складу са Директивом 2008/57/ЕЗ.

(9)       Унија треба да усвоји заједничке приоритете и критеријуме које државе чланице треба да уграде у своје националне планове имплементације. То ће допринети постизању постепене имплементације ТСИ у разумном временском року .

(10)    Да би се пратио технолошки напредак и подстакла модернизација, треба да се промовишу иновативна решења и, под одређеним условима, треба да се дозволи њихова имплементација. Ако се предлаже иновативно решење, произвођач или његов овлашћени заступник треба да објасне како оно одступа од релевантног одељка ТСИ, а Комисија треба да оцени то иновативно решење. Ако је оцена позитивна, Агенција треба да дефинише одговарајуће функционалне спецификације и спецификације интерфејса иновативног решења и да развије одговарајуће методе оцене.

(11)    Како би се спречили непотребни додатни трошкови и административно оптерећење и да се не би утицало на постојеће уговоре, Одлука 2008/164/ЕЗ треба и даље да се примењује на подсистеме и пројекте наведене у члану 9. став 1. тачка а) Директиве 2008/57/ЕЗ након њеног стављања ван снаге.

(12)    Мере предвиђене овом уредбом у складу су са мишљењем Одбора основаног у складу са чланом 29. став 1. Директиве 2008/57/ЕЗ,

kоmplеtаn tеkst

 


 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs