Добро дошли на званичну презентацију Дирекције за железнице!

       Мисија

       О нама
       - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапа презентације 

 
  Почетна > Дозволе

Дозволе

 

 

Дирекција за железнице издаје дозволу за коришћење железничких возила, делова и ореме за железничка возила и уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру [примена Закон о безбедности и интероперабилности железнице ("Службени гласник Републике Србије", бр. 104/2013, 66/2015 - др. зaкoн и 92/2015), као и сходна примена одредаба Закона о општем управном поступку (Сл.лист СРЈ бр 33/97 и 31/2001)].

За издавање дозволе странка подноси захтев. Захтев обавезно садржи:

- назив, адресу, седиште, ПИБ и матични број подносиоца захтева
- назив органа коме се захтев подноси
- предмет захтева-назив, ознаку, тип, серију система или средства за које
  се тражи дозвола
- назив произвођача производа за железницу за који се издаје дозвола.

Уз захтев подносилац захтева доставља следећу документацију:

- извод из регистра привредних субјеката
- декларацију испоручиоца о усаглашености, сагласно стандарду ЈУС
  ISO/IEC 17050-1/2005, за производ за који се издаје дозвола
- документацију подршке за производ, сагласно стандарду ЈУС ISO/IEC
  17050-2/2005
- документацију подршке корисницима (упутства за изградњу,
  коришћење, одржавање)
- остала документација зависно од конкретног предмета који се обрађује,
  у складу са одређеним важећим прописом из области железничког
  саобраћаја.

 

Процедура за издавање дозвола дефинисана је Правилником о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема ("Службени гласник Републике Србије", бр. 5/16)


 

Накнада за издате дозволе утврђена је Правилником о висини таксе за издавање сертификата о верификацији подсистема или његовог дела, сертификата о усаглашености елемената подсистема и сертификата о погодности за употребу елемената подсистема ("Службeни глaсник РС", брoj 24/16).Издатe дозволе за делове и опрему за железничка возила и уређаје

 

Издатe дозволе за коришћење железничких возила 

 

Издатe дозволе за делове и опрему за железничку  инфраструктуру

 

Контакт: milan.popovic@raildir.gov.rs

 

 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs