Мисија

       О нама
       - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапа презентације 

 
 Почетна Сертификат за управљање
Сертификат за управљање јавном железничком инфраструктуром

Каталог података о мрежи

1) Опште одредбе:
    1. рок важења,
    2. списак адреса надлежних служби и контакт особа у вези добијања
        додатних информација;
2) Услове за приступ железничкој инфраструктури:
    1. опште услове за приступ железничкој инфраструктури из закона
        којим се уређује железнички саобраћај,
    2. образац уговора о коришћењу железничке инфраструктуре,
    3. списак прописа који се примењују на железничкој инфраструктури и
        у граничним станицама које мора познавати особље превозника;
3) Податке о железничкој инфраструктури:
    1. опис инфраструктуре, списак граничних прелаза и др.,
    2. ограничења за саобраћај (у погледу превоза опасне робе, извршења
        операција које могу проузроковати буку или загађење животне
        средине, употребе станичних постројења, уска грла, ограничења
        због тунела и мостова и сл.),
    3. објекти и постројења за додатне услуге;
1)  Доделу траса:
    1. опште критеријуме за доделу трасе из закона којим се уређује
        железнички саобраћај,
    2. рокове за подношење захтева за доделу трасе,
    3. образац захтева за доделу трасе;
2) Услуге које су предмет уговора:
    1. основни пакет услуга (разматрање захтева за доделу трасе,  
        коришћење додељене трасе, употреба скретница и укрсница на  
        превозном путу, услуге неопходне за кретање воза укључујући
        регулисање саобраћаја, употребу сигнализације и
        телекомуникационих уређаја за пренос информација које се односе
        на саобраћај воза, као и све друге информације неопходне за
        извршење превоза за који је одобрена траса),
    2. додатне услуге (снабдевање електричном енергијом, пуњење
        горива, употреба путничких станица, њених зграда и објеката,
        употреба робних терминала, употреба ранжирних станица и
        постројења, гарирање кола, одржавање и друге техничке услуге,
        предгревање путничких кола, маневрисање, контрола превоза
        опасних материја, технички преглед кола и др.);
3) Накнаде за коришћење железничке инфраструктуре:
    1. методологију за израчунавање висине накнада за услуге из
        основног пакета,
    2. износе накнада за услуге из основног пакета,
    3. методологију за израчунавање висине накнада за додатне услуге,
    4. износе накнада за додатне услуге,
    5. сторнирање и отказ трасе,
    6. измену трасе.

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administ.ration@raildir.gov.rs