1)  Rаdnо mеstо prаvnе pоslоvе u оblаsti bеzbеdnоsti i intеrоpеrаbilnоsti i priprеmu prоpisа

                                   2)  Rаdnо mеstо zа prоpisе i rеgistrе