Добро дошли на званичну презентацију Дирекције за железнице!

       Мисија

       О нама
       - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапа презентације 

 
  Почетна Лиценца за превоз 

Лиценца за превоз у железничком саобраћају

 

 

Напомена:

Услови за издавање лиценци садржани су у одредбама Закона о железници.

 

 Закон о железници("Службени гласник Републике Србије", бр.45/2013).             

                                      (извод)

 

 

Члан 66.

Лиценца за превоз издаје се железничком превознику, односно железничком превознику за сопствене потребе, основаном у Републици Србији који пружи доказе о испуњавању услова који се односе на добар углед, финансијску способност, стручност и покриће за грађанску одговорност, у складу са овим законом.

Услов који се односи на добар углед испуњен је ако:

1)    подносилац захтева за издавање лиценце за превоз или лица овлашћена за управљање нису били правоснажно осуђени за тешка кривична дела, кривична дела против привреде и привредне преступе;

2)    подносилац захтева за издавање лиценце за превоз или лица овлашћена за управљање нису били осуђени за кажњива дела утврђена прописима у области железничког транспорта, радних односа, безбедности и здравља на раду, као и царинским прописима, уколико подносилац захтева тражи да обавља прекогранични превоз робе, који подлеже царинским процедурама;

                 3)    над подносиоцем захтева за издавање лиценце за превоз није покренут поступак стечаја или ликвидације.

          Услов који се односи на финансијску способност испуњен је ако је подносилац захтева финансијски способан да испуњава своје постојеће и потенцијалне обавезе, које су реално процењене, за период од 12 месеци.

           Услов који се односи на стручност испуњен је ако подносилац захтева има управу која поседује знање или искуство неопходно да на безбедан и поуздан начин обавља оперативну контролу и надзор над обављањем делатности које су наведене у лиценци.

Услов који се односи на покриће за грађанску одговорност испуњен је ако је подносилац захтева адекватно осигуран или је на други начин, у складу са важећим законским прописима и потврђеним међународним уговорима, обезбедио покриће својих обавеза у случају удеса, посебно када се ради о путницима, пртљагу, роби, поштанским пошиљкама или трећим лицима.

           Начин доказивања испуњености услова за издавање лиценце за превоз ближе уређује Дирекција за железнице.

Лиценцу за превоз издаје Дирекција за железнице, у форми решења.

Члан 67.

Лиценцу за превоз Дирекција за железнице дужна је да изда, ако су испуњени услови из члана 66. став 1. овог закона, у року од 30 дана од дана подношења захтева.

Лиценца за превоз се издаје на неодређено време, док железнички превозник, односно превозник за сопствене потребе, испуњава услове утврђене овим законом и непреносива је.

Решење о одбијању издавања лиценце за превоз коначно је у управном поступку и против њега се може покренути спор пред Управним судом.

О издатим лиценцама за превоз Дирекција за железнице води евиденцију.

Члан 68.

Дирекција за железнице проверава сваких 12 месеци да ли железнички превозник, односно железнички превозник за сопствене потребе, испуњава услове из члана 66. став 1. овог закона.

Уколико постоји озбиљна сумња да железнички превозник, односно железнички превозник за сопствене потребе, испуњава услове из члана 66. став 1. овог закона, Дирекција за железнице може у свако доба да провери да ли железнички превозник, односно железнички превозник за сопствене потребе и даље испуњава услове за издавање лиценце.

Ако се приликом провере из ст. 1. и 2. овог члана утврди да неки од услова из члана 66. став 1. овог закона није испуњен, Дирекција за железнице ће решењем суспендовати или одузети лиценцу за превоз.

             У случају када је лиценца за превоз суспендована или одузета због неиспуњавања услова који се односи на финансијску способност из члана 66. став 3. овог закона, Дирекција за железнице може издати привремену лиценцу за превоз, до реорганизације железничког предузећа, односно превозника за сопствене потребе, под условом да безбедност није угрожена. Привремена лиценца за превоз се издаје на период који не може бити дужи од шест месеци од дана издавања.

           Уколико железнички превозник, односно железнички превозник за сопствене потребе, не обавља превоз у периоду од шест месеци непрекидно или када не отпочне са обављањем превоза у периоду од шест месеци од дана издавања лиценце за превоз, Дирекција за железнице може решењем одузети лиценцу за превоз или је суспендовати док се не стекну услови да се настави обављање превоза за који је издата лиценца.

           Подносилац захтева за издавање лиценце може тражити да се одреди дужи рок за отпочињање обављања превоза, узимајући у обзир посебну природу услуга које ће пружати.

            У случају статусних промена, промене правне форме или реорганизације железничког превозника, односно железничког превозника за сопствене потребе, коме је издата лиценца за превоз, Дирекција за железнице, може решењем одлучити да је то лице дужно да поново поднесе захтев за добијање лиценце.

            Лице из става 7. овог члана може наставити са обављањем превоза, осим уколико Дирекција за железнице не оцени да је безбедност железничког саобраћаја угрожена, у ком случају му Дирекција за железнице решењем одузима лиценцу.

            У случају када ималац лиценце за превоз намерава да значајно измени или прошири делатност, он је дужан да поднесе Дирекцији за железнице захтев ради преиспитивања постојања законских услова за издавање измењене лиценце за превоз. После преиспитивања Дирекција за железнице може одлучити да решењем измени издату лиценцу или да одбије захтев.

Решење Дирекције за железнице из ст. 3, 5, 7, 8. и 9. овог члана је коначно у управном поступку и против њега се може покренути спор пред Управним судом.

Ималац лиценце за превоз дужан је да Дирекцији за железнице, на њен захтев, достави податке о испуњености услова за издавање лиценце за превоз, као и да без одлагања обавести Дирекцију за железнице о свим променама које настану у вези са тим условима.

Поступак за издавање, суспензију, измену или одузимање лиценце за превоз, садржина лиценце за превоз и начин провере испуњености прописаних услова, ближе уређује Дирекција за железнице.

Члан 69.

За издавање лиценце за превоз плаћа се такса и приход је буџета Републике Србије.

Висину таксе из става 1. овог члана утврђује Дирекција за железнице, уз сагласност министарства надлежног за финансије.

Члан 70.

Железнички превозник, односно железнички превозник за сопствене потребе, коме је суспендована или одузета лиценца за превоз, не могу обављати превоз путника и робе у железничком саобраћају.

 

Закон о железници

Издате лиценце

 

 

Контакт: natasa.cerovic@raildir.gov.rs

 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs.