Добро дошли на званичну презентацију Дирекције за железнице!

       Мисија

       О нама
       - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапа презентације 

 
 
 Почетна >  Лиценца за управљање жел. инфраструктуром

Лиценца за управљање железничком инфраструктуром

 

 

Напомена:

Услови за издавање лиценци садржани су у одредбама Закона о железници.

 

 

Закон о железници

("Службени гласник Републике Србије", бр. 45/2013)

                                          

                                            (извод)

 

Члан 10.

Лиценца за управљање железничком инфраструктуром издаје се управљачу инфраструктуре, основаном у Републици Србији, који пружи доказе о испуњавању услова који се односе на добар углед, финансијску способност, стручност и покриће за грађанску одговорност, у складу са овим законом.

Услов који се односи на добар углед испуњен је ако:

1)    подносилац захтева за издавање лиценце за управљање железничком инфраструктуром или лица овлашћена за управљање нису били правоснажно осуђени за тешка кривична дела и привредне преступе;

2)    подносилац захтева за издавање лиценце за управљање железничком инфраструктуром или лица овлашћена за управљање нису били осуђени за кажњива дела утврђена прописима у области железничког транспорта, радних односа, безбедности и здравља на раду;

3)    над подносиоцем захтева за издавање лиценце за управљање железничком инфраструктуром није покренут поступак стечаја или ликвидације.

            Услов који се односи на финансијску способност испуњен је ако је подносилац захтева финансијски способан да испуњава своје постојеће и потенцијалне обавезе, које су реално процењене, за период од 12 месеци.

            Услов који се односи на стручност испуњен је ако подносилац захтева има управу, која поседује знање или искуство неопходно да на безбедан и поуздан начин обавља оперативну контролу и надзор над обављањем делатности које су наведене у лиценци, као и особље које је стручно и оспособљено за организовање и регулисање железничког саобраћаја и одржавање железничке инфраструктуре.

Услов који се односи на покриће за грађанску одговорност испуњен је ако је подносилац захтева адекватно осигуран или је на други начин, у складу са важећим законским прописима и потврђеним међународним уговорима, обезбедио покриће својих обавеза по основу накнаде штете причињене кориснику трасе воза или трећим лицима.

Начин доказивања испуњености услова за издавање лиценце за управљање железничком инфраструктуром ближе уређује Дирекција за железнице.

Лиценцу за управљање железничком инфраструктуром издаје Дирекција за железнице, у форми решења.

Члан 11.

Лиценцу за управљање железничком инфраструктуром Дирекција за железнице издаје у форми решења, ако су испуњени услови из члана 10. овог закона, у року од 30 дана од дана подношења захтева.

Лиценца за управљање железничком инфраструктуром издаје се на неодређено време, док управљач инфраструктуре испуњава услове утврђене овим законом и непреносива је. Решење о одбијању захтева за издавање лиценце за управљање железничком инфраструктуром коначно је у управном поступку и против њега се може покренути спор пред Управним судом.

Дирекција за железнице води евиденцију о издатим лиценцама за управљање железничком инфраструктуром.

Члан 12.

Дирекција за железнице проверава сваких 12 месеци да ли управљач инфраструктуре испуњава услове из члана 10. овог закона.

Ако се приликом провере из става 1. овог члана утврди да неки од услова из члана 10. овог закона није испуњен или ако између две провере инспектор за железнички саобраћај утврди да управљач инфраструктуре не испуњава те услове, Дирекција за железнице ће одузети лиценцу за управљање железничком инфраструктуром.

Решење о одузимању лиценце за управљање железничком инфраструктуром коначно је у управном поступку и против њега се може покренути спор пред Управним судом.

Поступак за издавање и одузимање лиценце за управљање железничком инфраструктуром, садржина те лиценце и начин провере испуњености прописаних услова, ближе уређује Дирекција за железнице.

Члан 13.

За издавање лиценце за управљање железничком инфраструктуром плаћа се такса и приход је буџета Републике Србије.

Висину таксе из става 1. овог члана утврђује Дирекција за железнице, уз сагласност министарства надлежног за финансије.

Члан 14.

Управљач инфраструктуре је дужан да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту железничке инфраструктуре, несметано коришћење објеката железничке инфраструктуре и других средстава рада за железнички саобраћај, као и организовање и регулисање безбедног и несметаног железничког саобраћаја.

Управљач инфраструктуре је, при обављању делатности, дужан да се стара о заштити животне средине у складу са законом и другим прописима.

Управљач инфраструктуре одговара за штету која настане корисницима превоза, железничким превозницима, железничким превозницима за сопствене потребе, привредним друштвима, другим правним лицима или предузетницима због неизвршавања својих обавеза из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 15.

Управљач инфраструктуре може обуставити јавни превоз путника и робе на железничкој инфраструктури или делу железничке инфраструктуре на којој јавни превоз путника и робе постане нерентабилан, уз сагласност Владе.

Железничку инфраструктуру или њен део на којој се због нерентабилности обустави јавни превоз путника и робе управљач инфраструктуре може да преуреди у манипулативну пругу или за друге намене и да пропише услове и начин коришћења.

Управљач инфраструктуре је дужан да одлуку о обустављању превоза из става 1. овог члана достави железничким превозницима, железничким превозницима за сопствене потребе, органима аутономнe покрајинe и органима јединице локалне самоуправе и објави у дневним листовима и другим средствима јавног информисања, најкасније шест месеци пре датума предвиђеног за обустављање превоза.

 

 

 

Закон о железници

Издате лиценце

 

Контакт: radmila.jovanovic@raildir.gov.rs

 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs