српски
srpski
english

       Мисија

       О нама
       - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапа презентације

 

   Почетна >  Надлежности
Надлежности

Дирекција за железнице у свом раду:

1

одлучује по приговорима подносилаца захтева за доделу трасе воза;

2

прати и анализира услове конкуренције на тржишту железничких транспортних услуга;

3

контролише независност  управљача инфраструктуре у односу на друге субјекте на тржишту железничких услуга;

4

обезбеђује да накнаде које је утврдио управљач инфраструктуре буду недискриминаторске;

5

обезбеђује да управљач инфраструктуре утврђује приступ и коришћење железничке инфраструктуре на недискриминаторској;

6

обезбеђује контролу приступа и коришћења објеката и стабилних постројења којима не управља управљач инфраструктуре и које је регулисано уговором потписаним између лица које обезбеђује услугу и железничког превозника;

7

прати железничко тржиште, како би се анализирала конкуренција између различитих видова саобраћаја;

8

контролише квалитет железничких услуга укључујући приступачност за особе са инвалидитетом које обезбеђују железнички превозници и управљачи инфраструктуре;

9

сарађује са телом надлежним за заштиту конкуренције, даје стручна мишљења и анализе, пружа техничку помоћ у вези са питањима која нису уређена  законом, а односе се на ограничавање, спречавање или нарушавање конкуренције на тржишту;

10

издавање, продужење важења, измене и одузимање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром;

11

издавање, продужење важења, измене и одузимање сертификата о безбедности за превоз, као и провера да ли се управљачи инфраструктуре и железнички превозници придржавају услова утврђених у њему;

12

издавање дозвола за коришћење структурних подсистема, чинилаца интероперабилности и других елемената структурних подсистема у складу са законом којим се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају;

13

надзор над усаглашеношћу чинилаца интероперабилности са основним условима у складу са законом којим се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају;

14

одобравање пуштања у рад нових и знатно измењених железничких возила која још нису обухваћена техничком спецификацијом за интероперабилност, као и возила увезених из иностранства;

15

праћење, унапређивање, примена и развој безбедности и регулаторног оквира за безбедност, као и система националних прописа о безбедности, укључујући и доношење подзаконских аката из области безбедности железничког саобраћаја;

16

проверава да ли су железничка возила уредно регистрована у Националном регистру железничких возила и да ли су подаци садржани у том регистру тачни и ажурирани;

17

води евиденцију о свим ванредним ситуацијама у железничком саобраћају;

18

Националног тела за безбедност, које издаје сертификате о безбедности Управљачу железничке инфраструктуре и превозницима, као и Управљачима индустријске железнице;

19

тело за оцену усаглашености, врши оцену усаглашености структурних подсистема ;

20

сертификационог тела, које издаје сертификате за:

 

-лица задужена за одржававање тертних кола;

-субјекте који се баве одржавањем инфраструктуре, возила, сигналне технике и електро енергетских постројења;

21

региострационог тела, које има обавезу успостављања и одржавања

22

Националног регистра железничких возила и Националног регистра инфраструктуре.

23

припрема годишњи извештај о стању безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја у претходној години;

24

припрема годишњи извештај о регулисању тржишта железничких услуга у претходној години;

25

издаје лиценце и води евиденцију о издатим  лиценцама за превоз.

26

доноси гранске стандарде из области железнице.

Трајање поступка: поступак издавања дозвола, сертификата и лиценци врши се у складу са Законом о општем управном поступку.

Дужина поступка у зависности је од специфичности сваког појединачног захтева, а износи максимално 30 (тридесет) дана од дана достављања комплетне потребне документације.

 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs