српски
srpski
english

       Мисија

       О нама
       - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапа презентације

 

   Почетна >  Надлежности
Надлежности

Дирекција за железнице у свом раду:

1

одлучује по приговорима подносилаца захтева за доделу трасе воза;

2

прати и анализира услове конкуренције на тржишту железничких транспортних услуга;

3

контролише независност  управљача инфраструктуре у односу на друге субјекте на тржишту железничких услуга;

4

обезбеђује да накнаде које је утврдио управљач инфраструктуре буду недискриминаторске;

5

обезбеђује да управљач инфраструктуре утврђује приступ и коришћење железничке инфраструктуре на недискриминаторској;

6

обезбеђује контролу приступа и коришћења објеката и стабилних постројења којима не управља управљач инфраструктуре и које је регулисано уговором потписаним између лица које обезбеђује услугу и железничког превозника;

7

прати железничко тржиште, како би се анализирала конкуренција између различитих видова саобраћаја;

8

контролише квалитет железничких услуга укључујући приступачност за особе са инвалидитетом које обезбеђују железнички превозници и управљачи инфраструктуре;

9

сарађује са телом надлежним за заштиту конкуренције, даје стручна мишљења и анализе, пружа техничку помоћ у вези са питањима која нису уређена  законом, а односе се на ограничавање, спречавање или нарушавање конкуренције на тржишту;

10

издавање, продужење важења, измене и одузимање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром;

11

издавање, продужење важења, измене и одузимање сертификата о безбедности за превоз, као и провера да ли се управљачи инфраструктуре и железнички превозници придржавају услова утврђених у њему;

12

издавање дозвола за коришћење структурних подсистема, чинилаца интероперабилности и других елемената структурних подсистема у складу са законом којим се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају;

13

надзор над усаглашеношћу чинилаца интероперабилности са основним условима у складу са законом којим се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају;

14

одобравање пуштања у рад нових и знатно измењених железничких возила која још нису обухваћена техничком спецификацијом за интероперабилност, као и возила увезених из иностранства;

15

праћење, унапређивање, примена и развој безбедности и регулаторног оквира за безбедност, као и система националних прописа о безбедности, укључујући и доношење подзаконских аката из области безбедности железничког саобраћаја;

16

проверава да ли су железничка возила уредно регистрована у Националном регистру железничких возила и да ли су подаци садржани у том регистру тачни и ажурирани;

17

води евиденцију о свим ванредним ситуацијама у железничком саобраћају;

18

Националног тела за безбедност, које издаје сертификате о безбедности Управљачу железничке инфраструктуре и превозницима, као и Управљачима индустријске железнице;

19

тело за оцену усаглашености, врши оцену усаглашености структурних подсистема ;

20

сертификационог тела, које издаје сертификате за:

 

-лица задужена за одржававање тертних кола;

-субјекте који се баве одржавањем инфраструктуре, возила, сигналне технике и електро енергетских постројења;

21

региострационог тела, које има обавезу успостављања и одржавања

22

Националног регистра железничких возила и Националног регистра инфраструктуре.

23

припрема годишњи извештај о стању безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја у претходној години;

24

припрема годишњи извештај о регулисању тржишта железничких услуга у претходној години;

25

издаје лиценце и води евиденцију о издатим лиценцама за превоз.

26

доноси гранске стандарде из области железнице.

27

вoђeњe eвидeнциje жичaрa и свих субjeкaтa oдрeђeних oвим зaкoнoм кojи утичу нa бeзбeднoст рaдa жичaрa:

  Teхничким и тeхнoлoшким кaрaктeристикaмa жичaрa,

  Прeвoзу, кoнтрoлaмa и вaнрeдним дoгaђajимa нa жичaрaмa,

  Oдoбрeњимa зa рaд жичaрa,

  Влaснику жичaрe,

  Упрaвљaчу жичaрe,

  Прaвним или физичким лицимa кoja извoдe стручни прeглeд,

  Teхничкoм oдгoвoрнoм лицу и њeгoвoм зaмeнику,

  Грaђeвинскoj и упoтрeбнoj дoзвoли и

  Гoдишњeм стручнo тeхничкoм прeглeду,

28

издaвaњe Oдoбрeњa зa рaд жичaрa сa рoкoм вaжeњa oд гoдину дaнa

29

издaвaњe Oдoбрeњa зa рaд спeцифичних вучних инстaлaциja сa рoкoм вaжeњa oд гoдину дaнa

 

Трајање поступка: поступак издавања дозвола, сертификата и лиценци врши се у складу са Законом о општем управном поступку.

Дужина поступка у зависности је од специфичности сваког појединачног захтева, а износи максимално 30 (тридесет) дана од дана достављања комплетне потребне документације.

 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs