Мисија

       О нама
       - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапа презентације 

 
 Почетна >  Сертификат о безбедности за превоз у железничком саобраћају

Сертификат о безбедности за превоз
у железничком саобраћају
 

Услови за издавање

Јавном предузећу или другом облику предузећа, другом правном лицу или предузетнику (Превозник), односно имаоцу индустријске железнице, издаје се сертификат о безбедности уз следеће услове:

Железничка возна средства морају бити технички исправна и у складу са прописима и стандардима којима се уређује безбедност железничког саобраћаја, а као доказ, Превозник, мора имати:

- употребне дозволе и потврде о техничкој исправности за свако вучно
  возило са техничком документацијом по серијама
- евидентиране податке о вучним возилима по врти вуче, серијским и
  индивидуалним бројевима
- употребне дозволе и потврде о техничкој исправности за свако вучено
  возно средство са техничком документацијом по серијама
- евидентиране податке о путничким и теретним колима по серијама са
  индивидуалним бројевима кола
- ажуриран списак прописа и стандарда којима се уређује техничка
  исправност и коришћење возних средстава
- изјаву одговорног лица да се возна средства одржавају у складу са
  прописима за одржавање возних срдстава

Превозник, односно ималац индустријске железнице испуњава услов у погледу стручне оспособљености и здравствене способности лица која раде на пословима управљања и коришћења железничких возних средстава за издавање сертификата, ако као доказ има:

- да су лица која раде на пословима управљања и коришћења
  железничких возних средстава стручно оспособљена и здравствено
  способна у складу са прописима којима се уређује безбедност
  железничког саобраћаја
- уредно евидентиране податке о радним местима, стручној спреми и
  броју радника који раде на пословима управљања и коришћења
  железничких возних средстава
- ажуриран списак прописа којима се одређује стручна оспособљеност и
  здравствена способност лица која раде на пословима управљања и
  коришћења железничких возних средстава
- изјаве одговорних радника да лица која раде на пословима управљања
  и коришћења железничких возних средстава испуњавају услове у делу
  стручне оспособљености и здравствене способности , у складу са
  прописима којима се уређује безбедност железничког саобраћаја

Превозник, односно ималац индустријске железнице испуњава услов у погледу службе за надзор над обављањем превоза у железничком саобраћају, ако као доказ има:

- акт којим се регулише организација службе надзора
- организациони дијаграм службе за надзор
- списак радника, назив радног места и стручна спрема овлашћених за
  обављање надзора

Захтев за издавање сертификата садржи:

- податке о подносиоцу захтева (пословно име, седиште, број и датум
  решења о упису у регистар привредних субјеката)
- име и адресу одговорног лица
- потребне податке

Потребни подаци:

Јавно предузеће или други облик предузећа, друго правно лице или предузетник (Превозник), односно ималац индустријске железнице, податке из услова за издавање мора доставити у облику табела.

Сертификат садржи:

- врсту превоза за који се издаје
- преглед вучних возила са серијским и индивидуалним бројевима
- преглед путничких, теретних кола са индивидуалним бројевима
-  структуру радника (квалификациону) који ће радити на условима превоза
  у железничком саобраћају

Сертификат се издаје у скраћеној форми.

 

Издати сертификати

 

Контакт: milan.popovic@raildir.gov.rs

 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs