Мисија

       О нама
       - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапа презентације 

 
Почетна >  Сертификат о безбедности за управљање жел. инфраструктуром

Сертификат о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, односно индустријском железницом

 

Напомена: Наведене процедуре и подаци информативног су карактера. Намењени су олакшавању припрема за прикупљање доказа о испуњавању услова, ради подношења званичног захтева.

Услови за издавање

Јавном предузећу, другом облику предузећа, другом правном лицу или предузетнику (у даљем тексту: управљач), односно имаоцу индустријске железнице, издаје се сертификат, ако испуњава следеће услове:

1) да је железничка инфраструктура технички исправна у складу са
   прописима и стандардима којима се уређује безбедност железничког
   саобраћаја;

 

2) да су лица која раде на пословима одржавања железничке
   инфраструктуре и организовања и регулисања железничког саобраћаја
   стручно оспособљена и здравствено способна у складу са прописима и

   стандардима којима се уређује безбедност железничког саобраћаја;

 

3) да има организовану службу за надзор над обављањем одржавања
    железничке инфраструктуре и организовања и регулисања железничког
    саобраћаја.

Управљач, односно ималац индустријске железнице испуњава услов у погледу техничке исправности железничке инфраструктуре за издавање сертификата, ако:

1) има железничку инфраструктуру која је изграђена и одржавана у
    складу са прописима и стандардима којима се уређује безбедност
    железничког саобраћаја;
2) уредно евидентира податке о железничкој инфраструктури који се
    односе на:
    1. преглед пруга са основним техничким подацима,
    2. преглед профила по пругама (деоницама пруге),
    3. преглед службених места по пругама и преглед сигнално-
       сигурносних постројења по пругама,
    4. преглед телекомуникационих постројења по пругама,
    5. преглед меродавних нагиба и отпора по пругама,
    6. дужину пруга по категоријама,
    7. дужину станичних колосека,
    8. дужину пруга и станичних колосека индустријских железница,
    9. преглед индустријских колосека,
   10.преглед возних средстава која се користе за одржавање
       инфраструктуре са серијским и индивидуалним бројем.
3) има списак прописа и стандарда који се примењују за одржавање
    инфраструктуре, организовање и регулисање саобраћаја и одржавање
    возних средстава;
4) има употребне дозволе и потврде о техничкој исправности за свако
    возно средство које се користи за одржавање инфраструктуре;
5) израђује и објављује Каталог података о мрежи (oдноси се само за
    управљача железничке инфраструктуре);
6) има изјаву одговорног лица да је железничка инфраструктура технички
    исправна у складу са прописима и стандардима којима се уређује
    безбедност железничког саобраћаја;
7) има изјаву одговорног лица да се организовање и регулисање
    железничког саобраћаја обавља у складу са прописима којима се
    уређује безбедност железничког саобраћаја;
8) има изјаву одговорног лица да се возна средства одржавају у складу
    са прописима за одржавање возних средстава.

Управљач, односно ималац индустријске железнице испуњава услове у погледу стручне оспособљености и здравствене способности лица која раде на пословима одржавања железничке инфраструктуре и организовања и регулисања железничког саобраћаја за издавање сертификата, ако:

1) су лица која раде на пословима одржавања железничке
    инфраструктуре и организовања и регулисања железничког саобраћаја     стручно оспособљена и здравствено способна у складу са прописима     којима се уређује безбедност железничког саобраћаја;


2) уредно евидентира податке о радним местима, стручној спреми и броју

   лица која раде на пословима одржавања железничке инфраструктуре и

   организовања и регулисања железничког саобраћаја;

 

3) има списак прописа којима се уређује стручна оспособљеност и
    здравствена способност лица која раде на пословима одржавања
    железничке инфраструктуре и организовања и регулисања железничког

    саобраћаја;

 

4) има изјаву одговорног лица да лица која раде на пословима
    одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања
    железничког саобраћаја, испуњавају услове у погледу стручне    
    оспособљености и здравствене способности у складу са прописима
    којима се уређује безбедност железничког саобраћаја.

Подаци које је потребно доставити управљач, односно ималац индустријске железнице евидентира на Обрасцу 1.

Изјаве одговорног лица овог правилника дају се на Обрасцу 2.

Управљач, односно ималац индустријске железнице испуњава услов у погледу службе за надзор над обављањем одржавања железничке инфраструктуре и организовања и регулисања железничког саобраћаја за издавање сертификата, ако има:

1) општи акт којим се уређује организација службе за надзор;
2) организациони дијаграм службе за надзор;
3) списак лица са називом радног места и стручном спремом, која су
    овлашћена за обављање надзора.

Захтев управљача , односно имаоца индустријске железнице за издавање сертификата нарочито садржи:

 1) редни број;
 2) датум издавања;
 3) назив управљача, односно имаоца индустријске железнице;
 4) регистарски број управљача, односно имаоца индустријске железнице;
 5) седиште управљача, односно имаоца индустријске железнице и
 6) рок важења.
 7) преглед пруга односно деоница пруга са стационажом почетка и краја
     пруге односно деонице пруге;
 8) врсту сигнализације;
 9) преглед службених места на прузи;
10) врсту сигнално-сигурносног осигурања службених места;
11) намену службених места;
12) преглед објеката на прузи са стационажом почетка и краја објекта;
13) врсте регулисања саобраћаја;
14) квалификациону структуру лица која ће радити на пословима
     одржавања железничке инфраструктуре и организовања и регулисања
     железничког саобраћаја;
15) преглед пружних возила за одржавање инфраструктуре са серијским
     и индивидуалним бројем.

Сертификат се издаје у скраћеној форми на обрасцу 3.

Издати сертификати

 

 

Контакт (инфраструктура): milan.popovic@raildir.gov.rs

 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs