српски
srpski
english

       Мисија

       О нама
       - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапа презентације

 
  Почетна Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дирекцији за железнице
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дирекцији за железнице

Измене и допуне Правилника I Број: 53/2011 од 13. јануара 2011. године

 

ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ У ДИРЕКЦИЈИ

 Сектор за нормативе и безбедност железничког саобраћаја

 У Сектору за нормативе и безбедност железничког саобраћаја обављају се послови који се односе на: 1) израду норматива, техничких прописа и стандарда  у области железничког саобраћаја; 2) учешће у припреми прописа и споразума у области железничког саобраћаја; 3) издавање лиценци, сертификата, дозвола и сагласности из надлежности Дирекције и вођење евиденције о истим; 4) одобравањe техничке документације која се односи на изградњу, реконструкцију и модернизацију железничке инфраструктуре; 5) праћење развоја техничких и технолошких система железница у другим земљама и предлагање мера у циљу хармонизације, повећања нивоа интероперабилности и модернизације; 6) пружање стручних услуга; 7) предлагање системских мера у циљу превенције настајања ванредних догађаја; 8) каталогизирање и чување документације из делокруга рада; 9) давање сагласности на акт о условима за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту индустријског колосека, железничких возних средстава и других средстава и за организовање и регулисање железничког саобраћаја на индустријском колосеку; 10) одлучивање по приговорима против одбијене, измењене или допуњене понуде за закључивање уговора о коришћењу железничке инфраструктуре; 11) припремање и реализација програма обуке и стручног усавршавања у области железничког саобраћаја и друге послове из делокруга Сектора.

Одсек за нормативе и техничке прописе

У Одсеку за нормативе и техничке прописе обављају се послови који се односе на: 1) израду норматива, техничких прописа и стандарда у области железничког саобраћаја; 2) учешће у припреми прописа и споразума у области железничког саобраћаја; 3) праћење развоја техничких и технолошких система железница у другим земљама и предлагање мера у циљу хармонизације, повећања нивоа интероперабилности и модернизације; 4) припремање и реализација програма обуке и стручног усавршавања у области железничког саобраћаја; 5) анализу и одобравање техничке документације за изградњу, реконструкцију и модернизацију железничке инфраструктуре и друге послове из делокруга Одељења.

Одељење за безбедност железничког саобраћаја

У Одељењу за безбезбедност железничког саобраћаја обављају се послови који се односе на: 1) издавање лиценци, сертификата, дозвола и сагласности из надлежности Дирекције и вођење евиденције о истим; 2) предлагање системских мера у циљу превенције настајања ванредних догађаја; 3) пружање стручних услуга; 4) каталогизирање и чување документације из делокруга рада; 5) давање сагласности на акт о условима за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту индустријског колосека, железничких возних средстава и других средстава и за организовање и регулисање железничког саобраћаја на индустријском колосеку; 6) одлучивање по приговорима против одбијене, измењене или допуњене понуде за закључивање уговора о коришћењу железничке инфраструктуре и друге послове из делокруга Одељења.

 

Сектор за међународну сарадњу и заједничке послове

 У Сектору за међународну сарадњу и заједничке послове обављају се послови који се односе на: 1) остваривање међународне сарадње у области железничког саобраћаја и старање о њеном унапређењу; 2) усклађивање железничких прописа са прописима ЕУ; 3) анализе железничког тржишта и решавање по жалбама у циљу његовог регулисања; 4) сарадњу са Канцеларијом за европске интеграције; 4) давање мишљења и предлога у вези са међународним споразумима из железничког саобраћаја; 5) израду информација о стању у железничком саобраћају и о примени прописа из области железничког саобраћаја; 6) давање мишљења на планове и програме Јавног предузећа; 7) вршење контроле коришћења средстава за надокнаду трошкова обавезе јавног превоза; 8) превођење; 9) правне, опште и кадровске послове; 10) финансијско-материјалне, документационе и канцеларијске послове и друге послове из делокруга Сектора.

Одељење за међународну сарадњу

У Одељењу за међународну сарадњу обављају се послови који се односе на: 1) праћење међународних прописа, конвенција, споразума и законодавне активности EU у железничком саобраћају; 2) израду информација у вези са међународним прописима, конвенцијама и споразумима; 3) остварење сарадње са европским и националним железничким организацијама 4) припрему мишљења на нацрте закона и других  прописа из области железничког саобраћаја које припремају други органи; 5) усклађивање железничких прописа са прописима ЕУ 6) сарадњу са Канцеларијом за европске интеграције; 7) израду предлога измене додатака Конвенције COTIF, као и стручних основа за израду прилога уз додатке ове конвенције; 8) давање мишљења на планове и програме Јавног предузећа  9) превођење и друге послове из делокруга Одсека.

 Одсек за заједничке послове

 У Oдсеку за  заједничке послове обављају се послови који се односе на: 1) планирање, припрему и извршење буџета Републике Србије; 2) књиговодствене послове; 3) контролу исправности коришћења буџетских апропријација и квота; 4) контролу преузимања обавеза и извршења налога за плаћање као и контролa документованости пословних промена; 5) јавне набавке; 6) сарадњу са Републичким јавним правобранилаштвом; 7) праћење извршења и контроле коришћења средстава за надокнаду трошкова обавезе јавног превоза; 8) примање, распоред, слање поште и архивирање документације; 9) израду свих врста уговора; 10) радно-правни статус запослених; 11) израду нацрта кадровског плана; 12) анализу кадровских потреба; 13) стручно усавршавање државних службеника; 14) оцењивање државних службеника; 15) реформу државне управе; 16) припрему и спровођење плана интегритета Дирекције и друге послове из делокруга Одсека.

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs