МЕНИ

Насловна » Услуге » Лица задужена за одржавање / технички преглед » Сертификат о испуњености услова за вршење послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга

Сертификат о испуњености услова за вршење послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга

Опис поступка:

Послове одржавања горњег и доњег строја железничких пруга може обављати управљач или други привредни субјект који је регистрован у Републици Србији и који испуњава услове који се односе на стручност, техничку опремљеност и покриће за грађанску одговорност. У складу са чланом 28. Закона о безбедности железничког саобраћаја („Сл. гласник РС”, бр. 41/18). Дирекција за железнице је прописала ове услове у Правилнику о условима које морају испуњавати управљач железничке инфраструктуре и други привредни субјекти који врше одржавање горњег и доњег строја железничких пруга („Сл. гласник РС“, бр. 61/16) где су Прилогом 1. дате активности на одржавању горњег и доњег строја железничких пруга. Управљач или други привредни субјект могу да поднесу захтев за поједине или све набројане активности. Дирекција за железнице у поступку одлучује о испуњености услова.

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 2. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 51/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15 , 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 и 50/18), на рачун број 840-742221843-57.

По окончању поступка, а након добијања обавештења о плаћању, плаћа се такса у складу са тарифним бројем 148. важећег закона који прописује републичке административне таксе на рачун бр. 840-30961845-47;

Евиденције:

- Евиденција 01.005

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности железничког саобраћаја („Сл. гласник РС“ бр.41/2018)

- Правилнику о условима које морају испуњавати управљач железничке инфраструктуре и други привредни субјекти који врше одржавање горњег и доњег строја железничких пруга („Сл. гласник РС“, бр. 61/16)

 

 Врх стране
 Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата   Обавештења