МЕНИ

Насловна » Услуге » Лица задужена за одржавање / технички преглед » Сертификат о испуњености услова за обављање одржавања сигнално-сигурносних уређаја

Сертификат о испуњености услова за обављање одржавања сигнално-сигурносних уређаја

Опис поступка:

Послове одржавања сигнално-сигурносних уређаја може обављати управљач или други привредни субјект који је регистрован у Републици Србији и који испуњава услове који се односе на стручност, техничку опремљеност и покриће за грађанску одговорност. У складу са чланом 63. став 4. Закона о безбедности и интероперабилности железнице ("Службени гласник РС", број 104/13), Дирекција за железнице је прописала ове услове у Правилнику о условима које управљач и други привредни субјекти који врше одржавање сигнално-сигурносних уређаја морају испуњавати за вршење тих послова („Сл. гласник РС“, бр. 61/16). Управљач или други привредни субјект могу да поднесу захтев за добијање сертификата за одржавање сигнално-сигурносних уређаја. Дирекција за железнице у поступку одлучује о испуњености услова.

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 2. Закона о републичким административним таксама, на рачун број 840-742221843-57.

По окончању поступка, а након добијања обавештења о плаћању, плаћа се такса у складу са тарифним бројем 148. важећег закона који прописује републичке административне таксе на рачун бр. 840-30961845-47;

Евиденције:

- Евиденција 01.007

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности у железничкоом саобраћају („Сл. гласник РС“ бр.41/2018)

- Правилнику о условима које управљач и други привредни субјекти који врше одржавање сигнално-сигурносних уређаја морају испуњавати за вршење тих послова („Сл. гласник РС“, бр. 61/16)

 

 Врх стране
 КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата