МЕНИ

Насловна » Услуге » Лица задужена за одржавање / технички преглед » Сертификат за обављање техничког прегледа

Сертификат за обављање техничког прегледа

Опис поступка:

У складу са чланом 57. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), привредно друштво или друго правно лице које намерава да се бави техничким прегледом железничких возила мора да поседује сертификат за обављање техничког прегледа, који издаје Дирекција за железнице у форми Решења. Испуњеност захтева за издавање сертификата утврђује Дирекција за железнице у поступку. У поступку се проверава да ли су испуњени услови за обављање техничког прегледа према члану 2. Правилника о техничком прегледу железничких возила („Сл. гласник РС”, бр. 4/16).

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 2. Закона о републичким административним таксама, на рачун број 840-742221843-57.

По окончању поступка, а након добијања обавештења о плаћању, плаћа се такса у складу са тарифним бројем 148. важећег закона који прописује републичке административне таксе на рачун бр. 840-30961845-47;

Евиденције:

- Евиденција 01.011

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности у железничкоом саобраћају („Сл. гласник РС“ бр.41/2018)

- Правилник о техничком прегледу железничких возила („Сл. гласник РС”, бр. 4/16).

 

 Врх стране
 КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата