МЕНИ

Насловна » Услуге » Лица задужена за одржавање / технички преглед » Сертификат за лице задужено за одржавање (ЕЦМ) и за функције одржавања теретних кола

Сертификат за лице задужено за одржавање (ЕЦМ) и за функције одржавања теретних кола

Опис поступка:

У складу са чланом 53. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18), ималац возила је дужан да за свако возило које користи одреди лице задужено за његово одржавање. Возило се не може користити ако није одређено лице за његово одржавање.Лице задужено за одржавање врши одржавање само или за извршење одржавања закључује уговоре са радионицама за одржавање.

Лице задужено за одржавање теретних кола мора бити сертификовано у складу са прописом који доноси OTIF. Сходно одредбама члана 54. Закона Дирекција за железнице или друго акредитовано тело из Републике Србије, државе уговорнице OTIF-а или државе Европске уније издаје сертификат лицу задуженом за одржавање теретних кола на обрасцу који је прописао OTIF. Подносилац захтева за добијање сертификата за лице задужено за одржавање теретних кола, мора испунити услове прописане Прилогом А ATMF-а - Додатак Г COTIF-а 1999 („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 2/13).

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 1. Закона о републичким административним таксама, на рачун број 840-742221843-57.

По окончању поступка, након добијања обавештења о плаћању подносилац захтева плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама, 840-30961845-47.

Обрасци:

- Захтев за сертификат лица задуженог за одржавање(ЕЦМ) и за функције одржавања теретних кола

Евиденције:

- Евиденција 01.012

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности у железничкоом саобраћају („Сл. гласник РС“ бр.41/2018)

- Прилог А ATMF-а - Додатак Г COTIF-а 1999 („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 2/13)

 

 Врх стране
 КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата