МЕНИ

Насловна » Услуге » Управљачи инфраструктуре » Сагласност на акт о одржавању индустријског колосека

Сагласност на акт о одржавању индустријског колосека

Опис поступка:

Власник, односно корисник индустријске железнице дужан је да донесе акт о условима и начину обављања превоза на индустријској железници и којим одређује лице одговорно за спровођење акта, по претходно прибављеној сагласности Дирекције.

Измене и допуне акта доносе се по претходно прибављеној сагласности Дирекције, а морају се доставити Дирекцији на сагласност најкасније 15 дана од дана настанка промењених околности у односу на важећи акт.

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 2. Закона о републичким административним таксама, на рачун број 840-742221843-57.

Законска и подзаконска акта:

- Закон о железници ("Службени гласник РС", бр. 41/2018) члан 77.

- Правилник о садржини акта о индустријском колосеку и садржини акта о индустријској железници ("Службени гласник РС", бр. 109/2013)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата