МЕНИ

Насловна » Услуге » Управљачи инфраструктуре » Сагласност на акт о одржавању подсистема туристичко-музејске железнице

Сагласност на акт о одржавању подсистема туристичко-музејске железнице

Опис поступка:

У складу са чланом 112 Закона о безбедности железничког саобраћаја („Сл. гласник РС”, бр. 41/18) управљач инфраструктуре, уз сагласност Дирекције за железнице, доноси акт о одржавању подсистема туристичко-музејске железнице, као и начин регулисања железничког саобраћаја на тој железници.

Дирекција за железнице прописује садржину акта из става 1. овог члана.

Дирекција за железнице издаје дозволу за коришћење возила на туристичко-музејској железници на основу оверене техничке документације и обављеног техничког прегледа.

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 2. Закона о републичким административним таксама, на рачун број 840-742221843-57.

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности железничког саобраћаја („Сл. гласник РС“ бр.41/2018) члан 112

- Прaвилник o садржина акта о одржавању подсистема туристичко - музејске железнице („Сл. гласник РС“, број 61/16)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата