Списак здравствених установа

које могу обављати здравствене прегледе радника на железници

 

Члан 103 Закона о безбедности и интероперабилности ("Службени гласник Републике Србије", бр. 104/2013, 66/2015 - др. зaкoн и 92/2015)

Здравствене прегледе лица која се стручно оспособљавају за обављање послова железничког радника и редовне и ванредне здравствене прегледе железничких радника и здравствену евиденцију о тим лицима, односно о психичкој и физичкој способности тих лица врше, односно воде здравствене установе које су оспособљене и опремљене, односно које испуњавају опште услове за обављање тих прегледа и вођење евиденције прописане законом којим се уређује здравствена заштита.

 

1. Завод за здравствену заштиту радника "Панчевац" Панчево

Вука караџића бр 1, 26000 Панчево

 

2. Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије", Београд

Савска 23, 11000 Београд