MENI

Naslovna » Aktuelnosti

Aktuelnosti

13. septembar 2019.

Pravilnik o obrascima sertifikata o bezbednosti za prevoz

U „Službenom glasniku RS“, br. 63 od 4. septembra 2019. godine objavljen je Pravilnik o obrascima sertifikata o bezbednosti za prevoz koji je donela Direkcija za železnice. Ovaj pravilnik stupio je na snagu 12. septembra 2019. godine.

27. avgust 2019.

Pravilnik o uslovima i zahtevima za žičare za transport lica

U „Službenom glasniku RS“, br. 58 od 16. avgusta 2019. godine objavljen je Pravilnik o uslovima i zahtevima za žičare za transport lica koji je doneo Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.

27. avgust 2019.

Pravilnik o redu vožnje

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o redu vožnje objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 58 od 16. avgusta 2019. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o redu vožnje („Službeni glasnik RS“, br. 39/14 i 36/17).

26. avgust 2019.

Pravilnik o evidencijama koje vode železnički prevoznik i upravljač železničke infrastrukture

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o evidencijama koje vode železnički prevoznik i upravljač železničke infrastrukture koji je stupio na snagu 15. 8. 2019, a primenjuje se od 1. 1. 2020. Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 56/2019 od 7. 8. 2019. godine.

19. avgust 2019.

Objašnjenje u vezi sa stavljanjem proizvoda na tržište

Direkciji za železnice se obraćaju proizvođači raznih delova i opreme koji se koriste na železnici sa pitanjem da li Direkcija za železnice izdaje dozvole za korišćenje tih proizvoda.

Najčešći razlog za postavljanje takvog pitanja su uslovi različitih tendera u kojima se često traži da konkretni proizvod ima dozvolu za korišćenje izdatu od strane Direkcije za železnice.

Članom 21. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, broj 41/2018) propisano je da dozvolu za korišćenje koju izdaje Direkcija moraju imati strukturni podsistemi, a članom 6. stav 2. istog zakona propisano je koji delovi železničkog sistema spadaju u strukturne podsisteme. Istovetne odredbe su postojale i u prethodnom Zakonu o bezbednosti i interoperabilnosti železnice iz 2013. godine.

Ovo znači da se dozvola za korišćenje izdaje samo za kompletne strukturne podsisteme, a da se NE IZDAJE za njihove pojedinačne sastavne delove, bilo da su oni definisani kao „činioci interoperabilnosti” (čl. 12 i 13. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema) ili kao „elementi strukturnih podsistema” (čl. 113 i 114. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju).

Činioci interoperabilnosti i određeni elementi strukturnih podsistema mogu se staviti na tržište i koristiti samo ako imaju deklaraciju o usaglašenosti koju sastavlja proizvođač, a nakon sprovedenog postupka ocenjivanja usaglašenosti sa relevantnim propisima (tehničke specifikacije interoperabilnosti –TSI i nacionalni tehnički propisi).

U Prilogu 1 Pravilnika o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl. glasnik RS”, broj br. 5/2016), u daljem tekstu: Pravilnik, eksplicitno su navedeni činioci interoperabilnosti i elementi strukturnih podsistema koji podležu oceni usaglašenosti.

Prijavljeno telo (Notified Body) vrši ocenu usaglašenosti za činioce interoperabilnosti, dok Direkcija za železnice vrši ocenu usaglašenosti za elemente strukturnih podsistema na koje se primenjuju nacionalni železnički tehnički propisi. Ova tela zatim izdaju odgovarajuće sertifikate na osnovu kojih proizvođač sastavlja deklaraciju o usaglašenosti.

Ocena usaglašenosti proizvoda sprovodi se primenom odgovarajućih modula. Uz svaki činilac interoperabilnosti/element strukturnog podsistema naveden u Prilogu 1 Pravilnika naznačeni su moduli koji se mogu upotrebiti za ocenu usaglašenosti, a svaki modul je detaljno opisan u Prilogu 2 Pravilnika.

Ukoliko je u Prilogu 1 Pravilnika uz neki proizvod naveden modul SA* ili neki drugi modul sa zvezdicom, zvezdica označava da proizvođač može da primeni taj modul i napiše deklaraciju o usaglašenosti samo u slučaju proizvoda stavljenih na tržište pre stupanja na snagu Pravilnika i ako telu za ocenu usaglašenosti:
1. dokaže da su ranija ispitivanja i odobrenje proizvoda sprovedeni uspešno pod sličnim uslovima, npr. posedovanjem dozvole za korišćenje proizvoda i
2. da predmetni proizvod ispunjava zahteve danas važećih TSI odnosno nacionalnih železničkih tehničkih propisa.

Ukoliko oba ova uslova nisu ispunjena, za ocenjivanje usaglašenosti se primenjuju drugi raspoloživi moduli npr. CB+CC ili CB+CD i sl.


Zaključak:

1. Za delove strukturnih podsistema NE IZDAJE se dozvola za korišćenje.

2. Samo delovi strukturnih podsistema koji su navedeni u Prilogu 1 Pravilnika podležu oceni usaglašenosti.

3. Dozvola za korišćenje proizvoda izdata u prethodnom periodu nije više merodavan dokument sa kojim se proizvod može staviti na tržište. Merodavan dokument je, u skladu sa važećim propisima, deklaracija o usaglašenosti.

4. U tenderskim uslovima ne može se tražiti dozvola za korišćenje proizvoda koji predstavljaju sastavne delove strukturnih podsistema, jer je to u suprotnosti sa zakonima, već se mora tražiti deklaracija o usaglašenosti, i to samo za one proizvode koji su navedeni u Prilogu 1 Pravilnika.

14. avgust 2019.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 16. 9. 2019.

Primedbe i predlozi na Pravilnik o tehničkim uslovima koje mora ispunjavati podsistem energija, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 16. septembra 2019. godine.

7. avgust 2019.

OBJAVLjEN NOVI PRAVILNIK O LICENCAMA ZA PREVOZ U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

U „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 53/19 od 24. jula 2019. godine objavljen je Pravilnik o licencama za prevoz u železničkom saobraćaju koji je donela Direkcija za železnice. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. avgusta 2019. godine.

Članom 145. stav 1. Zakona o železnici propisano je da su železnički prevoznici dužni da dostave Direkciji za železnice dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 81. st. 4, 9. i 10. tog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu akta iz člana 81. stav 18. tog zakona, odnosno Pravilnika o licencama za prevoz u železničkom saobraćaju, a ako to ne učine Direkcija će rešenjem oduzeti licencu. Rok za dostavljanje navedenih dokaza Direkciji za železnice ističe 1. februara 2020. godine.

19. jul 2019.

Informacija o oduzetim sertifikatima

Nakon što je nadzorom utvrđeno da privredna društva Bauwesen“ d.o.o Lazarevac i GIP Konstruktor“ d.o.o. Beograd više ne ispunjavaju uslove za posedovanje sertifikata o ispunjenosti uslova za vršenje poslova održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga, Direkcija za železnice je 25. juna 2019. godine izdala rešenja kojima se ovim privrednim društvima oduzimaju navedeni sertifikati.

Direkcija za železnice je takođe 31. maja 2019. godine izvršila proveru ispunjenosti uslova za posedovanje Sertifikata o bezbednosti za prevoz – deo A i deo B za železnički prevoz robe na svim prugama javne železničke infrastrukture Republike Srbije, koji uključuje prevoz opasnog tereta, izdatog privrednom društvu EURORAIL LOGISTICS“ DOO BEOGRAD,kojom je uvrđeno da ovo privredno društvo ne ispunjava potrebne uslove te je shodno tome Direkcija za železnice 8. jula 2019. godine donela rešenje kojim se ovom prevozniku oduzima Sertifikat o bezbednosti za prevoz – deo A i deo B.

11. jul 2019.

Pravilnici objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 49/2019

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o elementima godišnjeg izveštaja o bezbednosti upravljača infrastrukture i železničkog prevoznika i godišnjeg izveštaja Direkcije za železnice, Pravilnik o sadržini akta o industrijskom koloseku i sadržini akta o industrijskoj železnici i Pravilnik o obrascu službene legitimacije ovlašćenih lica Direkcije za železnice. Ovi pravilnici objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, br. 49/2019 od 8. 7. 2019, a stupaju na snagu 16. 7. 2019.

2. jul 2019.

Nacionalni tehnički propisi u odnosu na zakonodavstvo EU - TSI

Železnička agencija EU organizovala je u Istanbulu, 27. juna 2019, prvi sastanak Radne grupe za analizu nacionalnih tehničkih propisa u odnosu na evropske propise, tj. tehničke specifikacije interoperablnosti (TSI). Ova radna grupa organizovana je u okviru ERA IPA projekta (ERA IPA II 2018-2019) sa ciljem da se korisnicima projekta (železničke institucije zemalja Zapadnog Balkana i Turske) pruži tehnička pomoć kako bi, po ugledu na zemlje članice EU, izvršili tzv. „čišćenje nacionalnih propisa“ zadržavajući samo one koji se odnose na oblasti koje još nisu obuhvaćene tehničkim specifikacijama interoperabilnosti ili iz nekog razloga to nije ni predviđeno.

 Nacionalni tehnički propisi u odnosu na zakonodavstvo EU - TSI

Radna grupa je na prvom sastanku utvrdila svoje ciljeve, strukturu, organizaciju i postupak rada, odnosno način poređenja i klasifikacije propisa i dokumentovanja postignutih rezultata. Sledeći sastanak Radne grupe predviđen je za septembar 2019. godine.

26. jun 2019.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 31. 7. 2019.

Primedbe i predlozi na Predlog pravilnika o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 31. jula 2019. godine.

19. jun 2019.

Predavanje na temu: Sistem za upravljanje bezbednošću u železničkom saobraćaju

Na inicijativu Direkcije za železnice 18. juna 2019. održano je predavanje na temu Sistem za upravljanje bezbednošću u železničkom saobraćaju. Predavanje je održao savetnik generalnog direktora za bezbednost saobraćaja Infrastrukture železnica Srbije a.d, gospodin Slobodan Rosić. U svojoj prezentaciji gospodin Rosić predstavio je pravni okvir za uvođenje sistema za upravljanje bezbednošću pozivajući se na evropsko zakonodavstvo sa kojim se usklađuju naši domaći železnički propisi, kao i osnovne razloge za uvođenje ovakvog sistema koji podrazumevaju kontrolu rizika i ispunjavanje uslova za dobijanje sertifikata o bezbednosti. Kroz niz primera iz prakse, izlaganje je obuhvatilo osnovne izazove u uvođenju sistema za upravljanje bezbednošću i neke od kriterijuma za ocenu ispunjenosti zahteva za izdavanje sertifikata o bezbednosti.

Ovo predavanje, kojem su prisustvovali i predstavnici upravljača infrastrukture i železničkih prevoznika, predstavlja uvod u niz stučnih diskusija koje u narednom periodu treba da razjasne nedoumice koje prate ovu materiju i pomognu železničkim prevoznicima i upravljaču infrastrukture da uspostave što bolji sistem za upravljanje bezbednošću.

12. jun 2019.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 12. 7. 2019.

Primedbe i predlozi na Nacrt pravilnika o uslovima za obavljanje poslova održavanja podsistema infrastruktura, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 12. jula 2019. godine.

12. jun 2019.

Nacionalni registar železničkih vozila – obaveštenje

Obaveštavamo korisnike da je, nakon završenih radova na održavanju servera za Nacionalni registar vozila (NVR), ponovo uspostavljen normalan rad NVR aplikacije te da je nadalje moguće korišćenje ključne funkcije koja se odnosi na pristup detaljima o vozilu (vehicle details).

S obzirom da je u toku revizija NVR korisničkih naloga, pojedini korisnici će o novim pristupnim podacima za NVR aplikaciju biti obavešteni putem dopisa ili e-mejla.

28. maj 2019.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 1. 7. 2019.

Primedbe i predlozi na Saobraćajni pravilnik, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 1. jula 2019. godine.

24. april 2019.

Dozvola za upravljanje vučnim vozilom – važno obaveštenje

Pri podnošenju zahteva za izdavanje dozvola za upravljanje vučnim vozilom od 8. maja 2019. godine slike i potpisi dostavljaju se u elektronskoj formi u .png formatu, sa rezolucijom 300 dpi i prema sledećim dimenzijama:

  • slike – širina 880 piksela, visina 1100 piksela,
  • potpisi – širina 1100 piksela, visina 200 piksela.

Pozadine za slike i potpise treba da budu transparentne.

10. april 2019.

Pravilnik o zajedničkim pokazateljima bezbednosti u železničkom saobraćaju

Direkcija za železnice donela je novi Pravilnik o zajedničkim pokazateljima bezbednosti u železničkom saobraćaju koji stupa na snagu 11. 4. 2019. godine. Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 25/2019 od 3. 4. 2019. godine.

12. mart 2019.

Propisi u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 29. 3. 2019.

Primedbe i predlozi na sledeće propise, koji se trenutno nalaze na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi:

- Pravilnik o prevozu naročitih pošiljaka i

- Pravilnik o prijavljivanju, istraživanju, evidentiranju, statističkom praćenju i objavljivanju podataka o nesrećama i nezgodama

mogu se dostaviti do 29. marta 2019. godine.

6. mart 2019.

OTIF – Volfgang Kiper novi Generalni sekretar OTIF-a

Na vanrednom 14. zasedanju Generalne skupštine Međuvladine organizacije za međunarodne prevoze železnicama (OTIF) održanom 27. februara 2019. godine, za novog Generalnog sekretara Organizacije izabran je Volfgang Kiper iz Nemačke. Njegov mandat trajaće od 8. aprila 2019. do 31. decembra 2021. godine.

 Volfgang Kiper

Izvor: OTIF

Novoizabrani Generalni sekretar je po obrazovanju pravnik sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti domaće i međunarodne železničke politike, a na čelo OTIF-a dolazi sa pozicije šefa odseka u nemačkom Ministarstvu saobraćaja u kojem je bio odgovoran za celokupnu železničku politiku na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou, kao i za odnose sa železničkom industrijom. Kao šef Organizacije nastaviće sa razvojem njene uspešne strategije i daljim promovisanjem jedinstvenog međunarodnog železničkog prava.

5. mart 2019.

Produžen rok za podnošenje primedbi i predloga na propise u pripremi do 11.3.2019.

Rok za podnošenje primedbi i predloga na sledeće propise, koji se trenutno nalaze na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi:

- Pravilnik o kočnicama i kočenju vozova i vozila,

- Pravilnik o označavanju železničkih vozila i vozova i

- Signalni pravilnik,

produžen je do 11. marta 2019. godine.

26. februar 2019.

Radionica o sistemu upravljanja bezbednošću i kulturi bezbednosti u železničkom saobraćaju

Železnička agencija Evropske unije, u okviru IPA (ERA IPA II 2018-2019) i EUMedRail projekta, organizovala je u saradnji sa Direkcijom za železnice trodnevnu radionicu o sistemu upravljanja bezbednošću (SMS) i kulturi bezbednosti. Domaćin ovog događaja održanog od 12. do 14. februara 2019. u Beogradu bila je Privredna komora Srbije.

 Radionica o sistemu upravljanja bezbednošću i kulturi bezbednosti u železničkom saobraćaju

Cilj seminara bio je da učesnicima pruži detaljne informacije o zakonodavstvu EU vezanom za bezbednost, kao i o razvoju kulture bezbednosti u okviru železničkog saobraćaja.

Sastanak su otvorili Petar Odorović, direktor Direkcije za železnice, Milica Dubljebić, sekretar Udruženja za saobraćaj i direktor Centra za stručno osposobljavanje u transportu u Privrednoj komori Srbije, i Peter Mim, rukovodilac IPA i EUMedRail projekta u Železničkoj agenciji Evropske unije.

Ovaj međunarodni događaj okupio je više od sedamdeset učesnika među kojima su bili predstavnici železničkih državnih institucija, železničkih operatera i preduzeća koja upravljaju železničkom infrastrukturom, kao i stručnjaci iz Železničke agencije EU.

Tokom radionice predstavljena su iskustva upravljača infrastrukture i železničkih operatera u razvoju, implementaciji i nadzoru sistema upravljanja bezbednošću. Učesnici su takođe imali prilike da se upoznaju sa pojmom kulture bezbednosti i osnovnim principima koje promoviše Evropska deklaracija o kulturi bezbednosti na železnici.

Radionica je završena tehničkom posetom Akcionarskom društvu za železnički prevoz putnika „Srbija Voz“.

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata