МЕНИ

Насловна » Обавештења

Обавештења

19. август 2019.

Објашњење у вези са стављањем производа на тржиште

Дирекцији за железнице се обраћају произвођачи разних делова и опреме који се користе на железници са питањем да ли Дирекција за железнице  издаје дозволе за коришћење тих производа.

Најчешћи разлог за постављање таквог питања су услови различитих тендера у којима се често тражи да конкретни производ има дозволу за коришћење издату од стране Дирекције за железнице.

Чланом 21. став 1. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, број 41/2018)  прописано је да дозволу за коришћење коју издаје Дирекција морају имати структурни подсистеми, а чланом 6. став 2. истог закона прописано је који делови железничког система спадају у структурне подсистеме. Истоветне одредбе су постојале и у претходном Закону о безбедности и интероперабилности железнице из 2013. године.

Ово значи да се дозвола за коришћење издаје само за комплетне структурне подсистеме, а да се НЕ ИЗДАЈЕ за њихове појединачне саставне делове, било да су они дефинисани као „чиниоци интероперабилности” (чл. 12 и 13. Закона о интероперабилности железничког система) или као „елементи структурних подсистема” (чл. 113 и 114. Закона о безбедности у железничком саобраћају).

Чиниоци интероперабилности и одређени елементи структурних подсистема могу се ставити на тржиште и користити само ако имају декларацију о усаглашености коју саставља произвођач, а након спроведеног поступка оцењивања усаглашености са релевантним прописима (техничке спецификације интероперабилности –ТСИ и национални технички прописи).

У Прилогу 1 Правилника о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл. гласник РС”, број бр. 5/2016), у даљем тексту: Правилник, експлицитно су наведени чиниоци интероперабилности и елементи структурних подсистема који подлежу оцени усаглашености.

Пријављено тело (Notified Body) врши оцену усаглашености за чиниоце интероперабилности, док Дирекција за железнице врши оцену усаглашености за елементе структурних подсистема на које се примењују национални железнички технички прописи. Ова тела затим издajу oдгoвaраjуће сертификате на основу којих произвођач саставља декларацију о усаглашености.

Оцена усаглашености производа спроводи се применом одговарајућих модула. Уз сваки чинилац интероперабилности/елемент структурног подсистема наведен у Прилогу 1 Правилника назначени су модули који се могу употребити за оцену усаглашености, а сваки модул је детаљно описан у Прилогу 2 Правилника.

Уколико је у Прилогу 1 Правилника уз неки производ наведен модул СА* или неки други модул са звездицом, звездица означава да произвођач може  да примени тај модул  и напише декларацију о усаглашености само у случају производа стављених на тржиште пре ступања на снагу Правилника и ако телу за оцену усаглашености:
1. докаже да су ранија испитивања и одобрење производа спроведени успешно под сличним условима, нпр. поседовањем дозволе за коришћење производа и
2. да предметни производ испуњава захтеве данас важећих ТСИ односно националних железничких техничких прописа.

Уколико оба ова услова нису испуњена, за оцењивање усаглашености се примењују други расположиви модули нпр. CB+CC или CB+CD и сл.


Закључак:

1. За делове структурних подсистема НЕ ИЗДАЈЕ се дозвола за коришћење.

2. Само делови структурних подсистема који су наведени у Прилогу 1 Правилника подлежу оцени усаглашености.

3. Дозвола за коришћење производа издата у претходном периоду није више меродаван документ са којим се производ може ставити на тржиште. Меродаван документ је, у складу са важећим прописима, декларација о усаглашености.

4. У тендерским условима не може се тражити дозвола за коришћење производа који представљају саставне делове структурних подсистема, јер је то у супротности са законима, већ се мора тражити декларација о усаглашености, и то само за оне производе који су наведени у Прилогу 1 Правилника.

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата