МЕНИ

Насловна » О нама » Руководство

Руководство

В. д. директора Дирекције
Лазар Мосуровић
тел. +381 11 3616 866
е-mail: lazar.mosurovic@raildir.gov.rs

Директора Дирекције поставља Влада Републике Србије, на предлог председника Владе, на период од пет година. Директор Дирекције руководи, организује, обједињује и усмерава рад Дирекције, распоређује послове руководиоцима унутрашњих јединица и обавља друге послове из делокруга Дирекције.

Наташа Церовић, начелник Одељења за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја и жичаре за транспорт лица
тел. +381 11 3611 841
е-mail: natasa.cerovic@raildir.gov.rs

Начелник Одељења за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја и жичаре за транспорт лица руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Одељењу; организује и води поступак издавања одобрења за рад жичара и специфичних вучних инсталација, стручно обрађује достављену документацију, контролише тачност достављених података и припрема предлог одобрења; организује израду подзаконских аката из делокруга Одељења; организује израду извештаја из делокруга Одељења; учествује у остваривању међународне сарадње у оквиру делокруга Одељења; сарађује са другим органима и организацијама у циљу унапређења обављања послова из делокруга Одељења; припрема и учествује у изради извештаја који се подноси Центру за истраживање несрећа у саобраћају о мерама које су предузете или планиране да се предузму на основу препорука; прати развој техничких и технолошких система жичара у другим земљама, прати стандарде и ЕU прописе из делокруга Одељења и предлаже мере за унапређење у овој области; обавља и друге послове по налогу директора Дирекције.

Бранка Недељковић, начелник Одељења за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове
тел. +381 11 3618 219
е-mail: branka.nedeljkovic@raildir.gov.rs

Начелник Одељења за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Одељењу; координира одлучивање по захтевима за покретање поступка подносилаца захтева за доделу капацитета инфраструктуре, односно подносилаца захтева за приступ и пружање услуга у услужном објекту, који сматрају да су неправедно третирани, дискриминисани или на било који други начин оштећени, као и по свим притужбама које се подносе Дирекцији за железнице у складу са законом који регулише област железнице; координира послове праћења стања конкуренције на тржишту железничких услуга, контроле система обрачуна и наплате цена и висине и/или структуре цена приступа, као и контроле усклађености са одредбама за раздвајање рачуна у складу са законом који регулише област железнице; организује и води поступак за издавање лиценце и привремене лиценце, суспензију и одузимање лиценце за превоз, контролише испуњеност законом прописаних услова након издавања лиценце; координира и остварује сарадњу Дирекције са другим органима у вези са имплементацијом COTIF-a и учешћем Дирекције у раду одговарајућих тела OTIF-а у поступку доношења његових измена и допуна као и припреми докумената из области железничког транспорта у оквиру реализације процеса преговарања за приступање Републике Србије ЕУ; организује и остварује сарадњу са телом надлежним за заштиту конкуренције; координира остваривање међународне сарадње у оквиру надлежности Дирекције и успоставља и развија сарадњу са органима државне управе, регионалним и међународним организацијама и институцијама у области регулисања тржишта железничких услуга, лиценцирања превозника и права путника; надзире обављање финансијских, кадровских и општих послова и координира планирање, припрему и извршење буџета; обавља и друге послове по налогу директора Дирекције.

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата