МЕНИ

Насловна » О нама » Руководство

Организациона структура

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ

НАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СРУКТУРЕ

Унутрашња организација Дирекције уређена је у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дирекцији за железнице I Број: 340-152/2019 од 7. фебруара 2019. године, на који је Влада дала сагласност Закључком 05 Број:110-1273/2019, од 14. фебруара 2019. године и који је ступио на снагу 26. фебруара 2019. године, који је донет сходно обавези усклађивања унутрашње организације Дирекције са одредбама Закона о железници („Службени гласник РС“, бр. 41/2018), Закона о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, бр. 41/2018) и Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 41/2018), као и Правилником о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дирекцији за железнице I Број: 340-447/2019 од 10. априла 2019. године, на који је Влада дала сагласност Закључком 05 Број:110-3814/2019, од 18. априла 2019. године и који је ступио на снагу а 2019. године, који је донет сходно обавези усклађивања са одредбама Закона о државним службеницима ("Сл. глaсник РС", бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018).

Број систематизованих радних места у складу је са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину, 05 број 112-5721/2017(„Службени гласник РС“, бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018,102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019 и 79/2019), којом је одређено да је максималан број запослених на неодређено време у Дирекцији за железнице – 23.

Унутрашње јединице и уже унутрашње јединице, њихов делокруг и међусобни однос, руковођење унутрашњим и ужим унутрашњим јединицама, овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих и ужих унутрашњих јединица, начин сарадње с другим органима и организацијама, број државних службеника који раде на положају и опис њихових послова, број извршилачких радних места по звању и њихови описи послова, као и потребан број државних службеника за свако радно место и услове за запослење на сваком радном месту у Дирекцији утврђени су Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дирекцији за железнице.

У оквиру Дирекције, постоје две унутрашње јединице:

1) Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја и жичаре за транспорт лица

2) Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове

- У оквиру Одељења за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја и жичаре за транспорт лица, образoване су уже унутрашње јединице:

1)(1)Одсек за безбедност железничког саобраћаја и

1)(2)Одсек за интероперабилност железничког система.

У оквиру Одсека за безбедност железничког саобраћаја образоване су уже унутрашње јединице:

1) (1) (1) Група за управљање безбедношћу

1) (1) (2) Група за стручну оспособљеност железничких радника и железницу ван јавне инфраструктуре

- У оквиру Одељења за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове, образују се уже унутрашње јединице:

2)(1) Група за правне послове и регулисање железничког тржишта и

2)(2) Група за за права путника и заједничке послове

Сарадњу са другим органима и организацијама обавља директор Дирекције, односно ресорни начелник по овлашћењу, а послове у вези са обезбеђивањем слободног приступа информацијама од јавног значаја, самостални саветник за правне послове у области управљања кадровима и опште послове, Гордана Коцић.

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата