МЕНИ

Насловна » Услуге » Лица задужена за одржавање / технички преглед » Сертификат о испуњености радионице за одржавање железничких возила

Сертификат о испуњености радионице за одржавање железничких возила

Опис поступка:

У складу са чланом 56. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), подносилац захтева за сертификат (решење) о испуњености услова радионице (специјализованe радионицe) за одржавање железничких возила треба да Дирекцији за железнице достави документацију да радионица (специјализована радионица) испуњава услове за одржавање железничких возила, делова и уређаја. Испуњеност захтева за издавање сертификата за радионицу (специјализовану радионицу) за одржавање железничких возила, делова и уређаја утврђује Дирекција за железнице у поступку издавања сертификата за радионицу (специјализовану радионицу) за одржавање железничких возила, делова и уређаја. Техничка документација за радионицу за одржавање железничких возила се састоји од: доказа о исправности основних средстава, доказа о исправности мерно контролне опреме, документације о одржавању по типу железничких возила, уверења о стручној обучености радника. У поступку се проверава да ли су испуњени услови у погледу достављања потребне техничке документације која је прописана Правилником о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила („Сл. гласник РС”, бр. 104/16).

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 2. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 51/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15 , 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 и 50/18), на рачун број 840-742221843-57.

По окончању поступка, а након добијања обавештења о плаћању, плаћа се такса у складу са тарифним бројем 148. важећег закона који прописује републичке административне таксе на рачун бр. 840-30961845-47;

Обрасци

Евиденције:

- Евиденција 01.009

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности у железничкоом саобраћају („Сл. гласник РС“ бр.41/2018)

- Правилник о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила („Сл. гласник РС”, бр. 104/16)

 

 Врх стране
 Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата   Обавештења