МЕНИ

Насловна » Услуге » Машиновође » Дозвола за управљање вучним возилом (Дозвола за машиновође)

Дозвола за управљање вучним возилом (Дозвола за машиновође)

Опис поступка:

У складу са чланом 66 Закона о безбедности железничког саобраћаја („Сл. гласник РС”, бр. 41/18) дозволу за управљање вучним возилом издаје Дирекција за железнице, на прописаном обрасцу и у форми решења, ако лице које је поднело захтев испуњава следеће услове:

1) да има прописану стручну спрему;

2) да је психички и физички способно да управља вучним возилом;

3) да је положило испит из општих стручних знања;

4) да је приложило фотографију носиоца дозволе;

5) да је приложило читак потпис носиоца дозволе,

Слике и потписи достављају се у електронској форми у .png формату, са резолуцијом 300 dpi и према следећим димензијама:

  • слике – ширина 880 пиксела, висина 1100 пиксела,
  • потписи – ширина 1100 пиксела, висина 200 пиксела.

Позадине за слике и потписе треба да буду транспарентне.

Дирекција за железнице прописује поступак издавања дозволе, образац дозволе, образац захтева за издавање дозволе и потребну документацију која се прилаже уз захтев.

Дирекција за железнице издаје дозволу најкасније у року од 30 дана по пријему уредног захтева за издавање дозволе из става 1. овог члана.

У случају промене било ког податка који је садржан у дозволи или прописа којим се уређује област железнице, носилац дозволе без одлагања подноси захтев Дирекцији за железнице за ажурирање дозволе.

У случају губитка или оштећења дозволе, Дирекција за железнице издаје дупликат.

Дозвола се издаје у једном оригиналу. Свако умножавање дозволе, осим од стране Дирекције за железнице када се тражи дупликат, забрањено је.

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама, на рачун број 840-742221843-57, број модела 97, позив на број 50-016.

Обрасци:

- 01.016.docx

Евиденције:

- Регистар издатих дозвола за управљање вучним возилом

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности железничког саобраћаја („Сл. гласник РС“ бр.41/2018) члан 66

- Прaвилник o oбрaсцу дoзвoлe зa упрaвљaњe вучним вoзилoм, oбрaсцу дoдaтнoг oвлaшћeњa и oбрaсцу дoзвoлe зa рeгулисaњe жeлeзничкoг сaoбрaћaja („Сл. гласник РС“, број 22/16)

- Прaвилник o eлeмeнтимa рeгистрa дoзвoлa зa упрaвљaњe вучним вoзилoм и eлeмeнтимa рeгистрa дoдaтних oвлaшћeњa („Сл. гласник РС“, број 22/16)

 

 Врх стране
 КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата