МЕНИ

Насловна » Услуге » Остале услуге » Сертификат о испуњености услова које мора да испуни тело за оцену ризика

Сертификат о испуњености услова које мора да испуни тело за оцену ризика

Опис поступка:

У складу са чланом 8. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18), Дирекција за железнице издаје сертификат о испуњености услова које мора испунити тело за оцену ризика. Оно спроводи независну оцену правилне примене ЗБМ за процену и оцену ризика и резултата те примене. ЗБМ за процену и оцену ризика је саставни део система за управљање безбедношћу управљача и железничког превозника, и примењује се у случају било какве значајне промене у железничком систему која може имати утицаја на безбедност железничког саобраћаја (промене техничке, експлоатационе или организационе природе).

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 1. Закона о републичким административним таксама ( „Сл. гласник РС“ бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 51/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15 , 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 и 50/18), на рачун број 840-742221843-57.

По окончању поступка, подносилац захтева плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама, 840-30961845-47

Обрасци:

Евиденције:

Евиденција 01.013

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18),

- Заједничка безбедносна метода (ЗБМ) о оцени и процени ризика

 

 Врх стране
 Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата   Обавештења