МЕНИ

Насловна » Услуге » Остале услуге » Сертификат о усаглашеноси елемената структурних подсистема према националним прописима

Сертификат о усаглашеноси елемената структурних подсистема према националним прописима

Опис поступка:

На основу члана 14. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС“ бр.41/2018) Дирекција за железнице потврђује усаглашеност елемената структурних подсистема издавањем сертификата о усаглашености. Испуњеност захтева за издавање сертификата утврђује Дирекција за железнице у поступку. У поступку се проверава да ли су испуњени услови у погледу достављања потребне документације прописане Законом и Правилником о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл.гласник РС“ бр. 5/16). Чиниоци интероперабилности и елементи структурних подсистема који подлежу оцени усаглашености и модули који се могу применити за оцену усаглашености дати су у Прилогу 1 горе поменутог Правилника. Модули за оцену усаглашености и поступци који се примењују у сваком модулу дати су у Прилогу 2 поменутог Правилника. Произвођач бира који модул/комбинација модула ће се применити за оцену усаглашености елемената структурних подсистема.

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 2. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 51/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15 , 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 и 50/18), на рачун број 840-742221843-57.

По окончању поступка, а након добијања обавештења о плаћању, плаћа се такса у складу са тарифним бројем 148. важећег закона који прописује републичке административне таксе на рачун бр. 840-30961845-47;

Евиденције:

Евиденција 01.022

Законска и подзаконска акта:

- Закон о интероперабилности железничког система („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018)

- Правилником о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл.гласник РС“ бр. 5/16)

 

 Врх стране
 Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата   Обавештења