МЕНИ

Насловна » Услуге » Управљачи инфраструктуре » Сертификат о безбедности за управљање железничком инфраструктуром

Сертификат о безбедности за управљање железничком инфраструктуром

Опис поступка:

У складу са чланом 21. Закона о безбедности железничког саобраћаја („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), управљач мора да поседује сертификат о безбедности за управљање железничком инфраструктуром. Испуњеност захтева за издавање сертификата утврђује Дирекција за железнице у поступку. У поступку се проверава да ли су испуњени услови у погледу достављања потребне документације прописани Прилогом 3. Правилника о обрасцима сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Сл. гласник РС”, бр. 104/15) а затим се документација анализира на основу критеријума за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, прописаних Прилогом 2. и Прилогом 3. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл.гласник РС”, бр. 71/15).

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 2. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 51/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15 , 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 и 50/18), на рачун број 840-742221843-57.

По окончању поступка, а након добијања обавештења о плаћању, плаћа се такса у складу са тарифним бројем 148. важећег закона који прописује републичке административне таксе на рачун бр. 840-30961845-47;

Обрасци:

- Зaхтeв зa издaвaњe сeртификaтa o бeзбeднoсти зa упрaвљaњe жeлeзничкoм инфрaструктурoм

Евиденције:

Евиденција 01.001

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18),

- Правилник о обрасцима сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Сл. гласник РС“ бр.104/2015)

- Правилник о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл. гласник РС“ бр.71/2015)

- Правилник о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система („Сл. гласник РС“ бр.80/2015)

- Заједничка безбедносна метода (ЗБМ) о процени и оцени ризика

- Правилник о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Сл. гласник РС“ бр.87/2015)

 

 Врх стране
 Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата   Обавештења