МЕНИ

Насловна » Услуге » Управљачи инфраструктуре » Сагласност на акт о условима и начину обављања превоза на индустријској железници и којим се одређује лице одговорно за спровођење акта

Сагласност на акт о условима и начину обављања превоза на индустријској железници и којим се одређује лице одговорно за спровођење акта

Опис поступка:

Власник, односно корисник индустријског колосека, дужан је да донесе акт којим се утврђује начин за организовање и регулисање маневарског рада, одржавање и заштиту индустријског колосека, лице одговорно за спровођење акта, одржавање железничких возних средстава и других средстава која се користе на индустријском колосеку, по претходно прибављеној сагласности Дирекције.

Измене и допуне акта доносе се по претходно прибављеној сагласности Дирекције, а морају се доставити Дирекцији на сагласност најкасније 15 дана од дана настанка промењених околности у односу на важећи акт.

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 2. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 51/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15 , 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 и 50/18), на рачун број 840-742221843-57.

Законска и подзаконска акта:

- Закон о железници ("Службени гласник РС", бр. 41/2018) члан 77.

- Правилник о садржини акта о индустријском колосеку и садржини акта о индустријској железници ("Службени гласник РС", бр. 109/2013)

 

 Врх стране
 Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата   Обавештења