МЕНИ

Насловна » Услуге » Железнички превозници » Сертификат о безбедности за превоз у железничком саобраћају

Сертификат о безбедности за превоз у железничком саобраћају

Опис поступка:

У складу са чланом 16. Закона о безбедности железничког саобраћаја („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), железнички превозник мора да поседује сертификат о безбедности за превоз да би му се дозволио приступ инфраструктури. Испуњеност захтева за издавање сертификата утврђује Дирекција за железнице у поступку. У поступку се проверава да ли су испуњени услови у погледу достављања потребне документације прописани Прилогом 3. Правилника о обрасцима сертификата о безбедности за превоз („Сл. гласник РС”, бр. 84/15) а затим се документација анализира на основу критеријума за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање инфраструктуром индустријске железнице, прописаних Прилогом 5. (за део А сертификата) и Прилогом 6. (за део Б сертификата) Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл.гласник РС”, бр. 71/15).

Железнички превозник може да поднесе захтев за део А или део Б сертификата или заједно за оба дела. Услов за подношење захтева само за део Б сертификата је да већ поседује део А сертификата.

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 2. Закона о републичким административним таксама, на рачун број 840-742221843-57.

По окончању поступка, а након добијања обавештења о плаћању, плаћа се такса у складу са тарифним бројем 148. важећег закона који прописује републичке административне таксе на рачун бр. 840-30961845-47;

Обрасци:

Образац захтева 01.003

Образац насловне стране 01.003

Евиденције:

Евиденција 01.003

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18),

- Правилник о обрасцима сертификата о безбедности за превоз („Сл. гласник РС“ бр.63/19)

- Правилник о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл. гласник РС“ бр.71/2015)

- Правилник о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система („Сл. гласник РС“ бр.80/2015)

- Правилник о заједничкој безбедносној методи о оцени и процени ризика (APTU - Додатак Ф уз COTIF 1999)

- Правилник о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Сл. гласник РС“ бр.87/2015)

 

 Врх стране
 КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата