МЕНИ

Насловна » Услуге » Лица задужена за одржавање / технички преглед » Сертификат о испуњености услова за обављање одржавања железничке телекомуникационе мрежe

Сертификат о испуњености услова за обављање одржавања железничке телекомуникационе мрежe

Опис поступка:

На основу члана 38. став 5. Закона о безбедности железничког саобраћаја („Сл. гласник РС”, бр. 41/18) послове одржавања железничке телекомуникационе мреже може обављати управљач или други привредни субјект који је регистрован у Републици Србији и који испуњава услове који се односе на стручност, техничку опремљеност и покриће за грађанску одговорност. Правилником о условима за обављање делатности одржавања железничке телекомуникационе мреже, донетим на основу Закона о безбедности и интер-операбилности железнице („Службени гласник РСˮ, број 104/13, 66/15 - др. закон и 92/15) прописани су услови које управљач железничке инфраструктуре и други привредни субјекти који обављају делатност одржавања железничке телекомуникационе мреже треба да испуне. Управљач или други привредни субјект подносе захтев на основу ког Дирекција за железнице у поступку одлучује о испуњености услова.

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 2. Закона о републичким административним таксама, на рачун број 840-742221843-57.

По окончању поступка, а након добијања обавештења о плаћању, плаћа се такса у складу са тарифним бројем 148. важећег закона који прописује републичке административне таксе на рачун бр. 840-30961845-47;

Евиденције:

- Евиденција 01.008

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности у железничкоом саобраћају („Сл. гласник РС“ бр.41/2018)

- Правилник о условима за обављање делатности одржавања железничке телекомуникационе мреже („Сл. гласник РС“, бр. 61/16)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата