MENI

Naslovna » Nadležnosti » Nadležnosti direkcije za železnice u oblasti regulisanja tržišta železničkih usluga

Nadležnosti direkcije za železnice u oblasti regulisanja tržišta železničkih usluga

Direkcija odlučuje po Zahtevima koje mogu podneti podnosioci zahteva za dodelu kapaciteta infrastrukture, odnosno podnosioci zahteva za pristup i pružanje usluga u uslužnom objektu, koji smatraju da su nepravedno tretirani, diskriminisani ili na bilo koji drugi način oštećeni, a naročito protiv odluka koje je doneo upravljač infrastrukture ili, tamo gde je odgovarajuće, železnički prevoznik ili operator uslužnog objekta, a koji se tiču:

 1. Izjave o mreži u nacrtu i krajnjem obliku;
 2. kriterijuma koje one sadrže;
 3. postupka dodele i rezultata tog postupka;
 4. sistema obračuna i naplate cena;
 5. visine i/ili strukture cena pristupa koje je u obavezi, ili može biti u obavezi da plati;
 6. Informacije o uslužnom objektu;
 7. primene odredaba člana 13. Zakona o železnici (,,Službeni glasnik RS“, br.41/18) a posebno pristupa i naplate usluga

Direkcija je ovlašćena da prati stanje konkurencije na tržištu železničkih usluga i kontroliše postupanja upravljača infrastrukture, železničkog prevoznika i operatora uslužnog objekta na sopstvenu inicijativu i sa ciljem sprečavanja diskriminacije prema podnosiocima zahteva za dodelu kapaciteta infrastrukture. Direkcija naročito, proverava da li Izjava o mreži sadrži diskriminatorne odredbe ili stvara diskreciona ovlašćenja upravljača infrastrukture kojima bi se mogli diskriminisati podnosioci zahteva.

Direkcija se stara o tome da cene koje utvrdi upravljač infrastrukture budu u skladu sa Zakonom o železnici i da su nediskriminatorske.

Direkcija razmatra sve pritužbe u smislu člana 121. Zakona o železnici, i po potrebi, zahteva relevantne informacije i pokreće konsultacije sa svim relevantnim stranama, odlučuje o svim pritužbama, preduzima mere za ispravku stanja i obaveštava relevantne strane o donetom rešenju.

Direkcija, po potrebi, odlučuje na sopstvenu inicijativu o odgovarajućim merama za ispravku diskriminacije podnosilaca zahteva za dodelu kapaciteta infrastrukture, poremećaja tržišta i svih ostalih neželjenih dešavanja na tržištu železničkih usluga.

Direkcija je ovlašćena da sprovodi revizije ili pokreće eksternu reviziju nad upravljačem infrastrukture, operatorima uslužnih objekata i železničkim prevoznicima, kako bi se utvrdila usklađenost sa odredbama za razdvajanje računa utvrđenim članom 3. Zakona o železnici.

Direkcija može, ako na osnovu primljenih finansijskih izveštaja ustanovi da postoji mogućnost povrede odredaba zakona kojim se uređuje državna pomoć, da o tome obavesti nadležne organe.

Direkcija sarađuje sa telom nadležnim za zaštitu konkurencije, daje stručna mišljenja i obavlja druge poslove utvrđene Zakonom o železnici.

 Vrh strane
 Obaveštenja  Informator o radu Zahtev za informacije od javnog značaja Nacionalni registar vozila NVR Propisi u pripremi RULEBOOK Ukidanje pečata  Portal Registra administrativnih postupaka