MENI

Naslovna » O nama » Rukovodstvo

Rukovodstvo

V. d. direktora Direkcije
Lazar Mosurović
tel. +381 11 3616 866
e-mail: lazar.mosurovic@raildir.gov.rs

Direktora Direkcije postavlja Vlada Republike Srbije, na predlog predsednika Vlade, na period od pet godina. Direktor Direkcije rukovodi, organizuje, objedinjuje i usmerava rad Direkcije, raspoređuje poslove rukovodiocima unutrašnjih jedinica i obavlja druge poslove iz delokruga Direkcije.

Nataša Cerović, načelnik Odeljenja za regulisanje bezbednosti i interoperabilnosti u železničkom saobraćaju, žičare i metro
tel. +381 11 3611 841
e-mail: natasa.cerovic@raildir.gov.rs

Načelnik Odeljenja za regulisanje bezbednosti i interoperabilnosti u železničkom saobraćaju, žičare i metro rukovodi i planira rad Odeljenja, pruža stručna uputstva, koordinara i nadzire rad državnih službenika u Odeljenju; ostvaruje međunarodnu saradnju u okviru delokruga Odeljenja, posebno sa Agencijom za železnice EU, OTIF-om i organima drugih država nadležnim za bezbednost u železničkom saobraćaju i sarađuje sa drugim organima i organizacijama u cilju unapređenja obavljanja poslova iz oblasti bezbednosti železničkog saobraćaja, interoperabilnosti železničkog sistema, žičara za prevoz lica i metro sistema; organizuje i obavlja stručne poslove u postupku izdavanja odobrenja za rad žičara i specifičnih vučnih instalacija, kontroliše ispravnost i usaglašenost dostavljene dokumentacije sa propisanim uslovima, izrađuje predlog odobrenja za rad žičara i specifičnih vučnih instalacija i prati razvoj tehničkih i tehnoloških sistema žičara i specifičnih vučnih instalacija u drugim zemljama, standarde, propise EU i predlaže mere za unapređenje u oblasti žičara i specifičnih vučnih instalacija; organizuje i koordinira izradu podzakonskih akata iz oblasti bezbednosti železničkog saobraćaja, interoperabilnosti železničkog sistema, žičara za prevoz lica i metro sistema, izrađuje stručne osnove za podzakonska akta iz oblasti žičara za prevoz lica; nadzire postupke izdavanja sertifikata, saglasnosti i dozvola iz delokruga Odeljenja; koordinira i odobrava planove i predloge nadzora i periodičnih provera iz delokruga Odeljenja; nadzire postupke vođenja Registra izdatih dozvola za upravljanje vučnim vozilom, Nacionalnog registra železničkih vozila i svih drugih zakonom propisanih i interno utvrđenih evidencija iz delokruga Odeljenja; nadzire izradu izveštaja iz delokruga Odeljenja koje Direkcija za železnice objavljuje ili podnosi drugim organima i organizacijama; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Direkcije.

Vida Jerković, načelnik Odeljenja za regulisanje železničkog tržišta, licence, prava putnika i zajedničke poslove
tel. +381 11 3618 219
e-mail: vida.jerkovic@raildir.gov.rs

Načelnik Odeljenja za regulisanje železničkog tržišta, licence, prava putnika i zajedničke poslove rukovodi i planira rad Odeljenja, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika u Odeljenju; odobrava predloge rešenja i drugih akata u postupku odlučivanja po zahtevima za pokretanje postupka iz delokruga Odeljenja, kao i po svim pritužbama koje se podnose Direkciji u skladu sa zakonom koji reguliše oblast železnice; nadzire obavljanje poslova praćenja stanja konkurencije na tržištu železničkih usluga, kontrole sistema obračuna i naplate cena i visine i/ili strukture cena pristupa, kao i kontrole usklađenosti sa odredbama za razdvajanje računa u skladu sa zakonom koji reguliše oblast železnice; nadzire obavljanje poslova u vezi sa izdavanjem licence i privremene licence, suspenzijom i oduzimanjem licence za prevoz; koordinira i ostvaruje saradnju Direkcije sa drugim organima u vezi sa implementacijom COTIF-a i učešćem Direkcije u radu odgovarajućih tela OTIF-a u postupku donošenja njegovih izmena i dopuna kao i pripremi dokumenata iz oblasti železničkog transporta u okviru realizacije procesa pregovaranja za pristupanje Republike Srbije EU; organizuje i ostvaruje saradnju sa telom nadležnim za zaštitu konkurencije; koordinira ostvarivanje međunarodne saradnje u okviru nadležnosti Direkcije i uspostavlja i razvija saradnju sa organima državne uprave, regionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama u oblasti regulisanja tržišta železničkih usluga, licenciranja prevoznika i prava putnika; nadzire obavljanje finansijskih, kadrovskih i opštih poslova i koordinira planiranje, pripremu i izvršenje budžeta; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Direkcije.

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata