MENI

Naslovna » Konkursi

Konkursi

7. februar 2024.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U DIREKCIJI ZA ŽELEZNICE – Radno mesto za knjigovodstvene poslove i izvršenje budžeta, (jedan izvršilac)

 1. Tekst oglasa
 2. Obrazac prijave
 3. Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija:
  1. Zakon o železnici
  2. Zakon o budžetskom sistemu
  3. Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu
 4. Spisak kandidata po šiframa

 

7. februar 2024.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U DIREKCIJI ZA ŽELEZNICE – Radno mesto za dozvole za upravljanje vučnim vozilom i sertifikate o bezbednosti, (jedan izvršilac)

 1. Tekst oglasa
 2. Obrazac prijave
 3. Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija:
  1. Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju
  2. Pravilnik o elementima registra dozvola za upravljanje vučnim vozilom i elementima registra dodatnih uverenja
  3. Pravilnik o obrascu dozvole za upravljanje vučnim vozilom, obrascu dodatnog uverenja i obrascu dozvole za regulisanje železničkog saobraćaja
  4. Zakon o opštem upravnom postupku
 4. Spisak kandidata po šiframa
 5. Lista kandidata i izabrani kandidat u konkursnom postupku

 

7. februar 2024.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U DIREKCIJI ZA ŽELEZNICE – Radno mesto za sertifikaciju lica zaduženih za održavanje i radionica za održavanje železničkih vozila, (jedan izvršilac)

 1. Tekst oglasa
 2. Obrazac prijave
 3. Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija:
  1. Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju
  2. ATMF Prilog A
  3. Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati radionice za održavanje železničkih vozila
  4. Pravilnik o održavanju železničkih vozila
  5. Zakon o opštem upravnom postupku
 4. Spisak kandidata po šiframa
 5. Lista kandidata i izabrani kandidat u konkursnom postupku

 

7. februar 2024.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U DIREKCIJI ZA ŽELEZNICE – Radno mesto za evidenciju žičara i specifičnih vučnih instalacija, (jedan izvršilac)

 1. Tekst oglasa
 2. Obrazac prijave
 3. Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija:
  1. Zakon o žičarama za transport lica
  2. Pravilnik o načinu vođenja, sadržini i izgledu obrasca evidencije žičara
  3. Prilozi za pravilnik o načinu vođenja, sadržini i izgledu obrasca evidencije žičara
  4. Zakon o opštem upravnom postupku
 4. Spisak kandidata po šiframa
 5. Lista kandidata i izabrani kandidat u konkursnom postupku

 

29. novembar 2023.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U DIREKCIJI ZA ŽELEZNICE – Radno mesto za finansijske poslove, plan i analizu budžeta (jedan izvršilac)

 1. Tekst oglasa
 2. Obrazac prijave
 3. Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija:
  1. Zakon o budžetu Republike Srbije za 2023.
  2. Zakon o računovodstvu
  3. Zakon o železnici
  4. Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
  5. Zakon o platama državnih službenika i nameštenika
  6. Zakon o budžetskom sistemu
  7. Zakon o elektronskom fakturisanju
 4. Spisak kandidata po šiframa
 5. Lista kandidata i izabrani kandidat u konkursnom postupku

 

16. avgust 2023.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U DIREKCIJI ZA ŽELEZNICE – Radno mesto za žičare i specifične vučne instalacije (jedan izvršilac)

 1. Tekst oglasa
 2. Obrazac prijave
 3. Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija:
  1. Pravilnik o podsistemima žičare i bezbednosnim komponentama za transport lica
  2. Pravilnik o održavanju žičara za transport lica
  3. Zakon o žičarama za transport lica
 4. Spisak kandidata po šiframa
 5. Lista kandidata i izabrani kandidat u konkursnom postupku

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U DIREKCIJI ZA ŽELEZNICE – Radno mesto za podsistem energija (jedan izvršilac)

 1. Tekst oglasa
 2. Obrazac prijave
 3. Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija:
  1. Pravilnik o održavanju podsistema energija
  2. Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju
  3. Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema
  4. Pravilnik o tehničkim uslovima koje mora ispunjavati podsistem energija

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U DIREKCIJI ZA ŽELEZNICE – Radno mesto za sertifikate o bezbednosti i evidencije (jedan izvršilac))

 1. Tekst oglasa
 2. Obrazac prijave
 3. Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija:
  1. Pravilnik o stručnoj spremi, stručnom osposobljavanju i stručnom ispitu za radna mesta železničkih radnika
  2. Pravilnik o uslovima za centre stručnog osposobljavanja u železničkom saobraćaju
  3. Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju
 4. Spisak kandidata po šiframa
 5. Lista kandidata i izabrani kandidat u konkursnom postupku

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U DIREKCIJI ZA ŽELEZNICE – Radno mesto za analizu stanja bezbednosti (jedan izvršilac)

 1. Tekst oglasa
 2. Obrazac prijave
 3. Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija:
  1. Pravilnik o elementima godišnjeg izveštaja o bezbednosti upravljača železničke infrastrukture i železničkog prevoznika i godišnjeg izveštaja Direkcije za železnice
  2. Pravilnik o prijavljivanju, istraživanju, evidentiranju, statističkom praćenju i objavljivanju podataka o nesrećama i nezgodama
  3. Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju
  4. Zakon o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju
 4. Spisak kandidata po šiframa
 5. Lista kandidata i izabrani kandidat u konkursnom postupku

 

19. oktobar 2022.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U DIREKCIJI ZA ŽELEZNICE – Radno mesto za kancelarijske poslove i poslove arhive (jedan izvršilac)

 1. Tekst oglasa
 2. Obrazac prijave
 3. Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija:
  1. Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
  2. Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (Sl. glasnik RS br. 20/2022-34)
  3. Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (Sl. glasnik RS br. 10/93, 14/93 – ispravka, 67/2016 i 3/2017)
 4. Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za kancelarijske poslove i poslove arhive, u zvanju referent, u Odseku za finansijske, kadrovske i opšte poslove, u Odeljenju za regulisanje železničkog tržišta, licence, prava putnika i zajedničke poslove, u Direkciji za železnice, javnim konkursom - prema šifri podnosioca prijave
 5. Lista kandidata i izabrani kandidat u konkursnom postupku

 

11. maj 2022.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U DIREKCIJI ZA ŽELEZNICE – Radno mesto za evidenciju žičara i specifičnih vučnih instalacija (jedan izvršilac)

 1. Tekst oglasa
 2. Obrazac prijave
 3. Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija:
 4. Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za evidenciju žičara i specifičnih vučnih instalacija, u Odseku za sertifikaciju lica zaduženih za održavanje, radionica za održavanje železničkih vozila i žičare, u Odeljenju za regulisanje bezbednosti i interoperabilnosti u železničkom saobraćaju, žičare i metro, u Direkciji za železnice, javnim konkursom - prema šifri podnosioca prijave
 5. Lista kandidata i izabrani kandidat u konkursnom postupku

 

15. septembar 2021.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U DIREKCIJI ZA ŽELEZNICE – Radno mesto za podsistem energija, u zvanju savetnik (jedan izvršilac)

 1. Tekst oglasa
 2. Obrazac prijave
 3. Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija:
 4. Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za podsistem energija, u Odseku za za propise, stabilne strukturne podsisteme, železnička i metro vozila, u Odeljenju za regulisanje bezbednosti i interoperabilnosti u železničkom saobraćaju, žičare i metro, u Direkciji za železnice, javnim konkursom - prema šifri podnosioca prijave
 5. Lista kandidata i izabrani kandidat u konkursnom postupku

 

30. jun 2021.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U DIREKCIJI ZA ŽELEZNICE – Radno mesto za pravne poslove, u zvanju savetnik (jedan izvršilac)

 1. Tekst oglasa
 2. Obrazac prijave
 3. Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija:
 4. Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za pravne poslove, u Odseku za regulisanje železničkog tržišta, licence i prava putnika, u Odeljenju za regulisanje železničkog tržišta, licence, prava putnika i zajedničke poslove, u Direkciji za železnice, javnim konkursom - prema šiframa podnosioca prijave
 5. Lista kandidata koji su se prijavili na javni konkurs

 

20. maj 2020.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U DIREKCIJI ZA ŽELEZNICE – Radno mesto za sertifikaciju i nadzor stručne osposobljenosti, u zvanju savetnik (jedan izvršilac)

 1. Tekst oglasa
 2. Obrazac prijave
 3. Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija:
 4. Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak za popunjavanje izvršilačkog radnog za sertifikaciju i nadzor sručne osposobljenosti, u Odseku za bezbednost železničkog saobraćaja, u Grupi za stručnu osposobljenost železničkih radnika i železnicu van javne infrastrukture, u Direkciji za železnice, javnim konkursom - prema šiframa podnosioca prijave
 5. Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

 

7. avgust 2019.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U DIREKCIJI ZA ŽELEZNICE – Radno mesto za praćenje i analizu izvršenja obaveza iz oblasti prava putnika, u zvanju savetnik (jedan izvršilac)

 1. Tekst oglasa
 2. Obrazac prijave
 3. Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija:
 4. Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za praćenje i analizu izvršenja obaveza iz oblasti prava putnika, u Grupi za prava putnika i zajedničke poslove u Direkciji za železnice, javnim konkursom – prema šiframa njihove prijave
 5. Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

 

29. maj 2019.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG  MESTA
U DIREKCIJI ZA ŽELEZNICE
- Rukovodilac Grupe za prava putnika i zajedničke poslove, u zvanju savetnik ( jedan izvršilac )

 1. Tekst oglasa
 2. Obrazac prijave
 3. Materijali za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija:
 4. Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta Rukovodilac Grupe za prava putnika i zajedničke poslove u Direkciji za železnice javnim konkursom – prema šiframa njihove prijave
 5. 9. avgust 2019. Objava izabranog kandidata
 Vrh strane
 Obaveštenja  Informator o radu Zahtev za informacije od javnog značaja Nacionalni registar vozila NVR Propisi u pripremi RULEBOOK Ukidanje pečata  Portal Registra administrativnih postupaka