МЕНИ

Насловна » Надлежности » Надлежности дирекције за железнице у области регулисања тржишта железничких услуга

Надлежности дирекције за железнице у области регулисања тржишта железничких услуга

Дирекција одлучује по Захтевима које могу поднети подносиоци захтева за доделу капацитета инфраструктуре, односно подносиоци захтева за приступ и пружање услуга у услужном објекту, који сматрају да су неправедно третирани, дискриминисани или на било који други начин оштећени, а нарочито против одлука које је донео управљач инфраструктуре или, тамо где је одговарајуће, железнички превозник или оператор услужног објекта, а који се тичу:

 1. Изјаве о мрежи у нацрту и крајњем облику;
 2. критеријума које оне садрже;
 3. поступка доделе и резултата тог поступка;
 4. система обрачуна и наплате цена;
 5. висине и/или структуре цена приступа које је у обавези, или може бити у обавези да плати;
 6. Информације о услужном објекту;
 7. примене одредаба члана 13. Закона о железници (,,Службени гласник РС“, бр.41/18) а посебно приступа и наплате услуга

Дирекција је овлашћена да прати стање конкуренције на тржишту железничких услуга и контролише поступања управљача инфраструктуре, железничког превозника и оператора услужног објекта на сопствену иницијативу и са циљем спречавања дискриминације према подносиоцима захтева за доделу капацитета инфраструктуре. Дирекција нарочито, проверава да ли Изјава о мрежи садржи дискриминаторне одредбе или ствара дискрециона овлашћења управљача инфраструктуре којима би се могли дискриминисати подносиоци захтева.

Дирекција се стара о томе да цене које утврди управљач инфраструктуре буду у складу са Законом о железници и да су недискриминаторске.

Дирекција разматра све притужбе у смислу члана 121. Закона о железници, и по потреби, захтева релевантне информације и покреће консултације са свим релевантним странама, одлучује о свим притужбама, предузима мере за исправку стања и обавештава релевантне стране о донетом решењу.

Дирекција, по потреби, одлучује на сопствену иницијативу о одговарајућим мерама за исправку дискриминације подносилаца захтева за доделу капацитета инфраструктуре, поремећаја тржишта и свих осталих нежељених дешавања нa тржишту железничких услуга.

Дирекција је овлашћена да спроводи ревизије или покреће екстерну ревизију над управљачем инфраструктуре, операторима услужних објеката и железничким превозницима, како би се утврдила усклађеност са одредбама за раздвајање рачуна утврђеним чланом 3. Закона о железници.

Дирекција може, ако на основу примљених финансијских извештаја установи да постоји могућност повреде одредаба закона којим се уређује државна помоћ, да о томе обавести надлежне органе.

Дирекција сарађује са телом надлежним за заштиту конкуренције, даје стручна мишљења и обавља друге послове утврђене Законом о железници.

 Врх стране
 Обавештења  Информатор о раду Захтев за информације од јавног значаја Национални регистар возила NVR Прописи у припреми RULEBOOK Укидање печата  Портал Регистра административних поступака