MENI

Naslovna » Nadležnosti » Međunarodna saradnja i evropske integracije

Međunarodna saradnja

Aktivnosti Direkcije za železnice u oblasti međunarodne saradnje obuhvataju realizaciju celokupne stručne saradnje sa Međuvladinom organizacijom za međunarodne prevoze – OTIF, što podrazumeva učešće u izradi svih delova osnovne konvencije iz međunarodnog železničkog saobraćaja, Кonvencije COTIF, učestvovanje u radu svih stručnih organa OTIF-a i izvršenju navedene Кonvencije, kao što je vođenje Nacionalnog registra vozila i sertifikacija lica zaduženih za održavanje (ECM).

U okviru svoje nadležnosti Direkcija ostvaruje saradnju i sa drugim međunarodnim i regionalnim organizacijama iz železničkog sektora kao što su Železnička agencija Evropske unije (ERA), Transportna zajednica, Nezavisna grupa železničkih regulatornih tela (IRG-Rail), Međunarodna organizacija za prevoz žičarama (O.I.T.A.F), i dr, kao i sa organima drugih država nadležnim za bezbednost i interoperabilnost železničkog saobraćaja, regulisanje železničkog tržišta i rad žičara.

Evropske integracije

Na polju evropskih integracija Direkcija učestvuje u svim fazama pretpristupnih pregovora u oblasti železničkog transporta i prevoza žičarama i zajedno sa resornim ministarstvom izrađuje sva relevantna dokumenta u vezi sa pripremom Republike Srbije za integraciju u EU. Ove aktivnosti podrazumevaju učešće u radu Pregovaračke grupe za transport, Pregovaračke grupe za transevropske mreže i Pregovaračke grupe za kretanje roba, kao i Pododbora za transport, energetiku, zaštitu životne sredine, klimatske promene i regionalni razvoj.

Direkcija takođe u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije kontinuirano učestvuje u sprovođenju Zaključka Vlade u vezi sa pripremom pravnih tekovina EU na srpskom jeziku i u okviru toga vrši stručnu redakturu propisa EU prevedenih na srpski jezik iz svoje nadležnosti. Pored toga, Direkcija učestvuje u radu Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina EU, kao i u sastavljanju liste dokumenata za prevod i stručnu redakturu u skladu sa rezultatima stalnog praćenja zakonodavstva EU i na osnovu dostavljenih kriterijuma za nominovanje prioriteta za prevođenje.

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata   Portal Registra administrativnih postupaka