MENI

Naslovna » Obaveštenja

Obaveštenja

25. januar 2024.

Upoznavanje sa merama bezbednosti u blizini železničke kontaktne mreže 25kV, 50Hz

Upoznavanje sa merama bezbednosti u blizini železničke kontaktne mreže 25kV, 50Hz

19. januar 2024.

Obaveštenje o upotrebi jedinstvenog softverskog rešenja Pisarnica za poslove kancelarijskog poslovanja organa državne uprave

Imajući u vidu da je od 1. januara 2024. godine, u skladu sa odredbama Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni glasnik”, br. 21/20, 32/21 i 14/23), počela da se primenjuje obaveza organa državne uprave da preko jedinstvenog softverskog rešenja - Pisarnice obavljaju poslove kancelarijskog poslovanja, preporuka Direkcije za železnice je da u cilju efikasnijeg i bržeg prijema dokumentacije svoje zahteve sa pratećim prilozima upućene Direkciji za železnice dostavljate u elektronskom obliku pisarnici ili na mejl: kontakt@raildir.gov.rs.

29. novembar 2023.

JAVNI KONKURS – SERBIA RAILWAY SECTOR MODERNIZATION PROJECT (SRSM) – TECHNICAL ASSISTANCE FOR DIRECTORATE FOR RAILWAYS

Dokumenta:

1. REoI-SER-SRSM-QCBS-CS-22-45-TA for Raiway Directorate.pdf

2. TOR_TA for straightening capacity of the Directorate for Railways_jan 23.pdf

3. REoI-ToR SER-SRSM-QCBS-CS-22-45-2 - TA Directorate for Railways.pdf

25. avgust 2023.

JAVNI POZIV ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENjTKINjAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI ZA ŠKOLSKU 2023/2024 GODINU

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije je dana 04.09.2023. godine, u okviru Projekta modernizacije železničkog sektora u Srbiji, objavilo javni poziv za dodelu studentskih stipendija studentkinjama doktorskih akademskih studija visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji za školsku 2023/2024. godinu.

Ministarstvo je, u saradnji sa međunarodnim partnerima, obezbedilo sredstva za finansiranje podrške osobama ženskog pola, polaznicama doktorskih studija iz naučnih oblasti, grana ili disciplina povezanih sa železničkim saobraćajem i transportom, kao dodatak postojećim doktorskim programima koje finansiraju univerziteti, a u cilju stvaranja kvalitetnog kadra u sektoru železnice i njihovog motivisanja za ostanak u istom, kao i povećanja broja studenata ženskog pola upisanih na doktorske akademske studije u ovoj oblasti.

Više detalja o javnom pozivu možete pronaći na sledećoj veb adresi https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-poziv-za-dodelu-studentskih-stipendija-studentkinjama-doktorskih-akademskih-studija

25. avgust 2023.

POZIV ZA JAVNE KONSULTACIJE ZA PROJEKAT MODERNIZACIJA ŽELEZNIČKOG SEKTORA U SRBIJI - FAZA 2

Na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saglasno Ekološkom i društvenom okviru Svetske banke (ESF) i Ekološkom i društvenom standardu 10 (ESS10) objavljen je poziv za javne konsultacije za projekat Modernizacija železničkog sektora u Srbiji – Faza 2 za:

- OKVIR UPRAVLjANjA UTICAJIMA NA ŽIVOTNU SREDINU I DRUŠTVO (ESMF)

- PLAN UKLjUČIVANjA ZAINTERESOVANIH STRANA NA NIVOU PROJEKTA (SEP)

- PRAVILNIK O RADU NA PROJEKTU (LMP)

- OKVIR POLITIKE RASELjAVANjA (RPF)

Javne konsultacije i prezentacija predmetnih dokumenata će se održati dana 08.09.2023. godine, sa početkom u 08:30 časova.

Predmetnom pozivu se može pristupiti preko sledećeg linka:
https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/javne-konsultacije-za-projekat-modernizacija-zheleznichkog-sektora-u-srbiji-faza-ii.

7. februar 2022.

POJAŠNjENjE
odredbi Pravilnika o kočnicama i kočenju vozova i vozila koje se odnose na kočenje teretnih vozova u režimu „G”

Posle stupanja na snagu Pravilnika o kočnicama i kočenju vozova i vozila („Sl. glasnik RS”, broj 68/2021) (u daljem tekstu: Pravilnik), Direkcija za železnice je dobila određeni broj pitanja od pojedinih železničkih prevoznika koja su se odnosila na dalje postupanje s obzirom da je, sa jedne strane Pravilnikom u određenim slučajevima propisano kočenje teretnih vozova u režimu „G”, a sa druge strane u materijalima reda vožnje prikazani su samo procenti kočenja u režimu „R” kod svih teretnih vozova.

Prilogom 3 Pravilnika propisano je da se teretni vozovi koče u režimu „R”, izuzev u posebnim slučajevima navedenim u Pravilniku.

Tačku 4. podtačku 5) Priloga 3 Pravilnika treba razumeti tako da se odnosi na teretne vozove čija je brzina veća od 100 a manja ili jednaka 120 km/h, što podrazumeva da su sastavljeni od kola sa oznakom SS. Kod takvih vozova čija je vučena masa veća od 1.600 t sva vozila u vozu koče se u režimu „G”, kod vozova čija je vučena masa od 1.200 t do 1.600 t voz koči u režimu „R” a lokomotiva i prvih pet kola (duga lokomotiva) koče u režimu „G” a kod vozova čija je vučena masa veća od 800 t i manja ili jednaka 1.200 t lokomotiva koči u režimu „G” a voz se koči u režimu „R”.

Kako materijalom Reda vožnje 2021/2022 nisu predviđeni teretni vozovi sa brzinama većim od 90 km/h, to se odredbe tačke 4. podtačke 5) Priloga 3 Pravilnika ne primenjuju, već se svi teretni vozovi predviđeni Redom vožnje 2021/2022 koče u režimu „R”, sa procentima kako su utvrđeni materijalom reda vožnje.

15. septembar 2021.

UPUTSTVO O NAČINU PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE, OBNAVLjANjE I AŽURIRANjE/IZMENU SERTIFIKATA O USAGLAŠENOSTI LICA ZADUŽENOG ZA ODRŽAVANjE I SERTIFIKATA O USAGLAŠENOSTI ZA FUNKCIJE ODRŽAVANjA U SKLADU SA NOVIM PRILOGOM A ATMF-A (DODATKA G COTIF-A) - PRAVILA ZA SERTIFIKACIJU I KONTROLU LICA ZADUŽENIH ZA ODRŽAVANjE (ECM)

Direkcija za železnice je imajući u vidu da je novi Prilog A ATMF–a (Dodatka G COTIF –a) - PRAVILA ZA SERTIFIKACIJU I KONTROLU LICA ZADUŽENIH ZA ODRŽAVANjE (ECM) stupio na snagu 1. aprila 2021. godine, a da lica zadužena za održavanje železničkih vozila koja nisu teretna kola moraju pribaviti ESM sertifikat u veoma kratkom roku, najkasnije do 16. juna 2022. godine, donela „INTERNO UPUTSTVO O SPROVOĐENjU POSTUPKA ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O USAGLAŠENOSTI LICA ZADUŽENOG ZA ODRŽAVANjE (ECM) I SERTIFIKATA O USAGLAŠENOSTI ZA FUNKCIJE ODRŽAVANjA”.

Cilj donošenja ovog uputstva je, između ostalog, precizno definisanje načina podnošenja zahteva Direkciji za železnice, posebno u delu koji se odnosi na formu i sadržaj prateće dokumentacije, kako bi se postigla maksimalna efikasnost i brzina u obradi velikog broja zahteva u kratkom roku.

Podnosioci zahteva za izdavanje, obnavljanje i ažuriranje/izmenu sertifikata o usaglašenosti lica zaduženog za održavanje i sertifikata o usaglašenosti za funkcije održavanja su u skladu sa internim uputstvom Direkcije za železnice u obavezi da primenjuju sledeće:

1. Zahtev za izdavanje, obnavljanje i ažuriranje/izmenu sertifikata o usaglašenosti lica zaduženog za održavanje i sertifikata o usaglašenosti za funkcije održavanja podnosi se na obrascima datim u Aneksu III Priloga A ATMF– a.- PRAVILA ZA SERTIFIKACIJU I KONTROLU LICA ZADUŽENIH ZA ODRŽAVANjE (ECM).

2. U polju 5.2 obrasca zahteva za izdavanje sertifikata o usaglašenosti lica zaduženog za održavanje i u polju 5.2 obrasca zahteva za izdavanje sertifikata o usaglašenosti za funkcije održavanja navodi se kategorija vozila za koja su ECM odnosno radionica zaduženi.

3. Za popunjavanje polja 5.4 – 5.6 u obrascu zahteva za izdavanje sertifikata o usaglašenosti lica zaduženog za održavanje važi sledeće:

 1. ako podnosilac zahteva u potpunosti obavlja funkcije razvoja održavanja, upravljanja održavanjem kolskog parka i izvršenja održavanja čekiraju se polja 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1;
 2. ako navedene funkcije delimično obavlja podnosilac zahteva a delimično angažovani spoljni saradnici, čekiraju se polja 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2;
 3. ako navedene funkcije u potpunosti obavljaju angažovani spoljni saradnici, čekiraju se polja 5.4.3, 5.5.3 i 5.6.3.

4. Za popunjavanje polja 5.5, 5.6 i 5.7 u obrascu zahteva za izdavanje sertifikata o usaglašenosti za funkcije održavanja važi sledeće:

 1. ako podnosilac zahteva u potpunosti obavlja funkcije održavanja, čekiraju se polja „DA”;
 2. ako podnosilac zahteva delimično obavlja funkcije održavanja a delimično ih obavljaju angažovni spoljni saradnici, čekiraju se polja „Delimično”;
 3. ako funkcije održavanja u potpunosti obavljaju angažovni spoljni saradnici, čekiraju se polja „NE”.

5. Uz zahtev iz tačke 1. podnosi se obavezna odgovarajuća dokumentacija u sledećoj formi:

 1. Uporedna tabela u kojoj su u levoj koloni navedni svi zahtevi i kriterijumi iz Aneksa II Uredbe ECM (Prilog A uz ATMF) po funkcijama I-IV odnosno za određenu funkciju održavanja, a u desnoj koloni nazivi i oznake procedura i sl. koje se odnose na konkretne zahteve i kriterijume iz leve kolone;
 2. Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u kome će biti jasno naznačeno koja radna mesta učestvuju u poslovima ECM i u kojoj funkciji, odnosno u poslovima funkcije održavanja za koju se traži sertifikat;
 3. organizaciona šema ECM sa radnim mestima prikazanim po funkcijama I-IV, odnosno organizaciona šema organizacije sa radnim mestima za traženu funkciju održavanja;
 4. serije vozila za koje se traži sertifikat;
 5. u slučaju angažovanja spoljnih saradnika za obavljanje pojedinih funkcija održavanja (delimično ili potpuno):
    a. spisak poslova koje podnosilac zahteva samostalno obavlja,
    b. spisak spoljnih saradnika sa precizno definisanim poslovima koje oni obavljaju i kopije ugovora sa angažovnim spoljnim saradnicima;
 6. dokaz da angažovani spoljni saradnici ispunjavaju potrebne uslove i kriterijume - sertifikat(i) za funkcije održavanja ili rezultat audita koji je sproveo sam ECM.
 7. Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost zahteva i kriterijuma definisanih u Aneksu II Uredbe ECM (Prilog A uz ATMF) (procedure, uputstva i sl.).

6. Dokumentacija se dostavlja u elektronskoj formi, a nakon otklanjanja neusaglašenosti ukoliko ih ima, a pre izdavanja, ažuriranja ili obnavljanja, dostavlja se i u štampanoj formi, potpisana i overena.

19. jul 2021.

Pravilnik o kočnicama i kočenju vozova i vozila

U vezi sa Pravilnikom o kočnicama i kočenju vozova i vozila objavljenim 7. jula 2021. godine u „Službenom glasniku RS“ broj 68/21, i članom 48. istog koji propisuje stupanje na snagu osmog dana od dana objavljivanja, obaveštavamo da Direkcija za železnice preduzima mere da se primena ovog pravilnika odloži do 12. decembra 2021. godine.

13. jul 2021.

OBAVEŠTENjE O STUPANjU NA SNAGU NOVOG PRILOGA A ATMF-A (DODATKA G COTIF-A) - PRAVILA ZA SERTIFIKACIJU I KONTROLU LICA ZADUŽENIH ZA ODRŽAVANjE (ECM)

Na osnovu notifikacije Generalnog sekretara OTIF NOT-21007 od 1. marta 2021. godine, novi Prilog A ATMF –a (Dodatka G COTIF –a) - PRAVILA ZA SERTIFIKACIJU I KONTROLU LICA ZADUŽENIH ZA ODRŽAVANjE (ECM) je stupio na snagu 1. aprila 2021. godine.

Na osnovu člana 2a stav 1. Zakona o potvrđivanju Protokola od 3. juna 1999. godine o izmenama Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine (Protokol iz 1999) i Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine u verziji na osnovu Protokola o izmenama od 3. juna 1999. godine („Službeni glasnik RS”, broj 102/07 i „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 1/10) i tačke 2. Zaključka Vlade 05 broj 340-5556/2021, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je objavilo novi Prilog A ATMF –a (Dodatka G COTIF –a) - PRAVILA ZA SERTIFIKACIJU I KONTROLU LICA ZADUŽENIH ZA ODRŽAVANjE (ECM) u "Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori", broj 12 od 1. jula 2021.

Ovim propisom se oblast sertifikacije lica zaduženih za održavanje, koja je u skladu sa prethodnim propisom važila samo za lica koja održavaju teretna kola, proširuje na sertifikaciju lica zaduženih za održavanje i svih drugih vrsta železničkih vozila.

Sertifikacija funkcija održavanja, uključujući i funkciju d) – izvršenje održavanja, poverenih spoljnim partnerima je i dalje na dobrovoljnoj osnovi.

Svi sertifikati lica zaduženih za održavanje teretnih kola i sertifikati za funkcije održavanja izdati u skladu sa prethodnim propisom za sertifikaciju i kontrolu lica zaduženih za održavanje (ECM) ostaju važeći do roka navedenim u njima.

Za izdavanje novih sertifikata i obnavljanje postojećih sertifikata primenjuje se novi prilog A -Pravila za sertifikaciju i kontrolu lica zaduženih za održavanje (ECM).

Lica zadužena za održavanje železničkih vozila koja nisu teretna kola moraju pribaviti ESM sertifikat najkasnije do 16. juna 2022. godine.

Imajući u vidu gore navedeni rok za pribavljanje ESM sertifikata , molimo vas da što pre podnesete zahtev za izdavanje predmetnog sertifikata Direkciji za železnice.

Prilog A ATMF-A (DODATKA G COTIF-A)- PRAVILA ZA SERTIFIKACIJU I KONTROLU LICA ZADUŽENIH ZA ODRŽAVANjE (ECM) je objavljen na sajtu Direkcije za železnice.

Tekst propisa možete preuzeti ovde.

25. maj 2021.

OBAVEŠTENjE
o imenovanju tela za verifikaciju podsistema, ocenjivanje usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu elemenata strukturnih podsistema

DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE od dana 14.05.2021. vrši poslove imenovanog tela, odnosno ocenjivanje usaglašenosti i pogodnosti za upotrebu činilaca interoperabilnosti i verifikaciju u skladu sa nacionalnim železničkim tehničkim propisima za podsistem - vozna sredstva sa izuzetkom terenih kola, a za ostale podsisteme i teretna kola, navedene poslove vrše tela imenovana od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Naime, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je rešenjem broj 119-01-00124/2020-04 od 16.03.2021. godine imenovalo Privredno društvo TOK-KONTROL DOO NOVI SAD, Augusta Cesarca 16, 21000 Novi Sad kao telo za verifikaciju podsistema, ocenjivanje usaglašenosti i ocenjivanje pogodnosti za upotrebu za podsisteme:

1) infrastruktura;
2) kontrola, upravljanje i signalizacija – pružni deo;
3) železnička vozila – teretna kola,

i rešenjem broj 340-01-00467/2020-04/2 od 14.05.2021. imenovalo Preduzeće za izgradnju železničkog čvora Beograd d.o.o. – Beogradčvor, Stjepana Filipovića 45 ,11000 Beograd, kao telo za verifikaciju podsistema, ocenjivanje usaglašenosti i ocenjivanje pogodnosti za upotrebu za podsisteme:

1) infrastruktura;
2) energija;
3) kontrola, upravljanje i signalizacija – pružni deo;
4) kontrola, upravljanje i signalizacija – deo u vozilu;

Imajući u vidu navedeno, a shodno odredbama člana 19. stav 11. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, broj 41/18) i člana 114. stav 6. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, broj 41/18), Direkcija za železnice počevši od 16.03.2021, odnosno od 14.05.2021. godine više ne obavlja verifikaciju podsistema iz stava 2. ovog obaveštenja, niti ocenjivanje usaglašenosti i ocenjivanje pogodnosti za upotrebu elemenata navedenih podsistema.

Izuzetno od stava 3. ovog obaveštenja, Direkcija za železnice će okončati postupke verifikacije i ocenjivanja usaglašenosti i ocenjivanja pogodnosti za upotrebu koji su započeti pre 14.05.2021. godine.

19. avgust 2019.

Objašnjenje u vezi sa stavljanjem proizvoda na tržište

Direkciji za železnice se obraćaju proizvođači delova i opreme koji se koriste na železnici sa pitanjem da li Direkcija za železnice izdaje dozvole za korišćenje tih proizvoda. Najčešći razlog za postavljanje takvog pitanja su uslovi pojedinih tendera u kojima se često traži da konkretni proizvod ima dozvolu za korišćenje izdatu od strane Direkcije za železnice.

Članom 21. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, broj 41/2018) propisano je da dozvolu za korišćenje koju izdaje Direkcija moraju imati strukturni podsistemi, a članom 6. stav 2. istog zakona propisano je koji delovi železničkog sistema spadaju u strukturne podsisteme. Istovetne odredbe su postojale i u članu 22. prethodnog Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice iz 2013. godine, sa razlikom da se dozvola za korišćenje izdavala i za elemente strukturnih podsistema. Obaveza izdavanja dozvola za korišćenje elemenata strukturnih sistema brisana je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice („Sl. glasnik RS”, broj 92/15).

Ovo znači da se po važećim propisima dozvola za korišćenje izdaje samo za kompletne strukturne podsisteme, a da se NE IZDAJE za njihove pojedinačne sastavne delove, bilo da su oni definisani kao „činioci interoperabilnosti” u čl. 12 i 13. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, broj 41/18). ili kao „elementi strukturnih podsistema” u čl. 113 i 114. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, broj 41/18).

Činioci interoperabilnosti i određeni elementi strukturnih podsistema mogu se staviti na tržište i koristiti samo ako imaju deklaraciju o usaglašenosti, odnosno deklaraciju o pogodnosti za upotrebu, koju sastavlja proizvođač, a nakon sprovedenog postupka ocenjivanja usaglašenosti sa relevantnim propisima (tehničke specifikacije interoperabilnosti –TSI i/ili nacionalni tehnički propisi), odnosno ocenjivanja pogodnosti za upotrebu.

U Prilogu 1 Pravilnika o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl. glasnik RS”, broj br. 5/2016), u daljem tekstu: Pravilnik, eksplicitno su navedeni činioci interoperabilnosti i elementi strukturnih podsistema koji podležu oceni usaglašenosti i oceni pogodnosti za upotrebu.

Prijavljeno telo (Notified Body) vrši ocenu usaglašenosti i ocenu pogodnosti za upotrebu za činioce interoperabilnosti, dok Direkcija za železnice vrši ocenu usaglašenosti i ocenu pogodnosti za upotrebu za elemente strukturnih podsistema na koje se primenjuju nacionalni železnički tehnički propisi. Ova tela zatim izdaju odgovarajuće sertifikate na osnovu kojih proizvođač sastavlja deklaraciju o usaglašenosti i deklaraciju o pogodnosti za upotrebu.

Ocena usaglašenosti i ocena pogodnosti za upotrebu proizvoda sprovodi se primenom odgovarajućih modula. Uz svaki činilac interoperabilnosti / element strukturnog podsistema naveden u Prilogu 1 Pravilnika naznačeni su moduli koji se mogu upotrebiti za ocenu usaglašenosti i ocenu pogodnosti za upotrebu, a svaki modul je detaljno opisan u Prilogu 2 Pravilnika.

Ukoliko je u Prilogu 1 Pravilnika uz neki proizvod naveden modul SA* ili neki drugi modul sa zvezdicom, zvezdica označava da proizvođač može da primeni taj modul i napiše deklaraciju o usaglašenosti samo u slučaju proizvoda stavljenih na tržište pre stupanja na snagu Pravilnika i ako telu za ocenu usaglašenosti:

1. dokaže da su ranija ispitivanja i odobrenje proizvoda sprovedeni uspešno pod sličnim uslovima, npr. posedovanjem dozvole za korišćenje proizvoda i

2. da predmetni proizvod ispunjava zahteve važećih TSI odnosno nacionalnih železničkih tehničkih propisa.

Ukoliko oba ova uslova nisu ispunjena, za ocenjivanje usaglašenosti se primenjuju drugi raspoloživi moduli npr. CB+CC ili CB+CD i sl.


Zaključak:

1. Za elemente (delove) strukturnih podsistema po važećim propisima više se ne izdaje dozvola za korišćenje proizvoda.

2. Samo elementi (delovi) strukturnih podsistema koji su navedeni u Prilogu 1 Pravilnika podležu oceni usaglašenosti i oceni pogodnosti za upotrebu.

3. Ocena pogodnosti za upotrebu elemenata strukturnih podsistema obavezna je ako je propisana tehničkim propisima. U suprotnom, sprovodi se samo na zahtev proizvođača. Ocena pogodnosti za upotrebu sprovodi se posle izdavanja sertifikata o usaglašenosti i deklaracije o usaglašenosti.

4. Dozvola za korišćenje proizvoda izdata u prethodnom periodu nije više merodavan dokument sa kojim se novi proizvod može staviti na tržište. Merodavan dokument je, u skladu sa važećim propisima, deklaracija o usaglašenosti, koja se sastavlja na način propisan članom 7. Pravilnika.

Dozvole za korišćenje se koriste za postojeće proizvode kao prilog Deklaracije o usaglašenosti i Deklaracije o podobnosti za upotrebu u skladu sa Pravilnikom, po modulu CA uz dokaz da proizvod za koji je ranije izdata dozvola za korišćenje ispunjava zahteve tehničkih propisa koji važe u trenutku stavljanja proizvoda na tržište.

5. U tenderskim uslovima Korisnik može da zahteva da se uz Deklaraciju o usaglašenosti, i Deklaraciju o podobnosti za upotrebu, za elemente strukturnih podsistema priloži:

5.1. Za nove proizvode za koje su izdati Sertifikati:
- Sertifikat o usaglašenosti (po modulu CB), i
- Sertifikat o podobnosti za upotrebu (po modulu CV), ako je propisano odgovarajućim nacionalnim železničkim tehničkim propisima.

5.2. Za postojeće proizvode za koje su izdate Dozvole za korišćenje:
- Dozvola za korišćenje proizvoda (po modulu CA), i
- dokaz o ispunjenosti zahteva tehničkih propisa koji važe u trenutku stavljanja proizvoda na tržište.

 Vrh strane
 Obaveštenja  Informator o radu Zahtev za informacije od javnog značaja Nacionalni registar vozila NVR Propisi u pripremi RULEBOOK Ukidanje pečata  Portal Registra administrativnih postupaka