MENI

Naslovna » O nama » Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

GRAFIČKI PRIKAZ ORGANIZACIONE STRUKTURE

GRAFIČKI PRIKAZ ORGANIZACIONE STRUKTURE

NARATIVNI PRIKAZ ORGANIZACIONE SRUKTURE

Unutrašnja organizacija Direkcije uređena je u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Direkciji za železnice I Broj: 340-355/2021 od 2. aprila 2021. godine, na koji je Vlada dala saglasnost Zaključkom 05 Broj:110-3090/2021, od 8. aprila 2021. godine i koji je stupio na snagu 20. februara 2021. godine, koji je donet shodno obavezi usklađivanja unutrašnje organizacije Direkcije sa odredbama Zakona o železnici („Službeni glasnik RS“, br. 41/2018), Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Službeni glasnik RS“, br. 41/2018) i Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 41/2018).

Unutrašnje jedinice i uže unutrašnje jedinice, njihov delokrug i međusobni odnos, rukovođenje unutrašnjim i užim unutrašnjim jedinicama, ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca unutrašnjih i užih unutrašnjih jedinica, način saradnje s drugim organima i organizacijama, broj državnih službenika koji rade na položaju i opis njihovih poslova, broj izvršilačkih radnih mesta po zvanju i njihovi opisi poslova, kao i potreban broj državnih službenika za svako radno mesto i uslove za zaposlenje na svakom radnom mestu u Direkciji utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Direkciji za železnice.

U okviru Direkcije, postoje dve unutrašnje jedinice:

1) Odeljenje za regulisanje bezbednosti i interoperabilnosti u železničkom saobraćaju, žičare i metro

2) Odeljenje za regulisanje železničkog tržišta, licence, prava putnika i zajedničke poslove

U okviru Odeljenja za regulisanje bezbednosti i interoperabilnosti u železničkom saobraćaju, žičare i metro, obrazovane su tri uže unutrašnje jedinice:

- Odsek za upravljanje bezbednošću i stručno osposobljavanje;

- Odsek za propise, stabilne strukturne podsisteme, železnička i metro vozila;

- Odsek za sertifikaciju lica zaduženih za održavanje, radionica za održavanje železničkih vozila i žičare.

U okviru Odeljenja za regulisanje železničkog tržišta, licence, prava putnika i zajedničke poslove, obrazovane su dve uže unutrašnje jedinice:

- Odsek za regulisanje železničkog tržišta, licence i prava putnika;

- Odsek za finansijske, kadrovske i opšte poslove.

Saradnju sa drugim organima i organizacijama obavlja direktor Direkcije, odnosno resorni načelnik po ovlašćenju, a poslove u vezi sa obezbeđivanjem slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, samostalni savetnik za pravne poslove u oblasti upravljanja kadrovima i opšte poslove, Gordana Kocić.

 Vrh strane
 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19  KORONA VIRUS-COVID-19  Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata