МЕНИ

Насловна » О нама » Руководство

Руководство

В. д. директора Дирекције
Лазар Мосуровић
тел. +381 11 3616 866
е-mail: lazar.mosurovic@raildir.gov.rs

Директора Дирекције поставља Влада Републике Србије, на предлог председника Владе, на период од пет година. Директор Дирекције руководи, организује, обједињује и усмерава рад Дирекције, распоређује послове руководиоцима унутрашњих јединица и обавља друге послове из делокруга Дирекције.

Наташа Церовић, начелник Одељења за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро
тел. +381 11 3611 841
е-mail: natasa.cerovic@raildir.gov.rs

Начелник Одељења за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координара и надзире рад државних службеника у Одељењу; остварује међународну сарадњу у оквиру делокруга Одељења, посебно са Агенцијом за железнице ЕУ, ОТИФ-ом и органима других држава надлежним за безбедност у железничком саобраћају и сарађује са другим органима и организацијама у циљу унапређења обављања послова из области безбедности железничког саобраћаја, интероперабилности железничког система, жичара за превоз лица и метро система; организује и обавља стручне послове у поступку издавања одобрења за рад жичара и специфичних вучних инсталација, контролише исправност и усаглашеност достављене документације са прописаним условима, израђује предлог одобрења за рад жичара и специфичних вучних инсталација и прати развој техничких и технолошких система жичара и специфичних вучних инсталација у другим земљама, стандарде, прописе ЕУ и предлаже мере за унапређење у области жичара и специфичних вучних инсталација; организује и координира израду подзаконских аката из области безбедности железничког саобраћаја, интероперабилности железничког система, жичара за превоз лица и метро система, израђује стручне основе за подзаконска акта из области жичара за превоз лица; надзире поступке издавања сертификата, сагласности и дозвола из делокруга Одељења; координира и одобрава планове и предлоге надзора и периодичних провера из делокруга Одељења; надзире поступке вођења Регистра издатих дозвола за управљање вучним возилом, Националног регистра железничких возила и свих других законом прописаних и интерно утврђених евиденција из делокруга Одељења; надзире израду извештаја из делокруга Одељења које Дирекција за железнице објављује или подноси другим органима и организацијама; обавља и друге послове по налогу директора Дирекције.

Вида Јерковић, начелник Одељења за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове
тел. +381 11 3618 219
е-mail: vida.jerkovic@raildir.gov.rs

Начелник Одељења за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Одељењу; одобрава предлоге решења и других аката у поступку одлучивања по захтевима за покретање поступка из делокруга Одељења, као и по свим притужбама које се подносе Дирекцији у складу са законом који регулише област железнице; надзире обављање послова праћења стања конкуренције на тржишту железничких услуга, контроле система обрачуна и наплате цена и висине и/или структуре цена приступа, као и контроле усклађености са одредбама за раздвајање рачуна у складу са законом који регулише област железнице; надзире обављање послова у вези са издавањем лиценце и привремене лиценце, суспензијом и одузимањем лиценце за превоз; координира и остварује сарадњу Дирекције са другим органима у вези са имплементацијом COTIF-a и учешћем Дирекције у раду одговарајућих тела OTIF-а у поступку доношења његових измена и допуна као и припреми докумената из области железничког транспорта у оквиру реализације процеса преговарања за приступање Републике Србије ЕУ; организује и остварује сарадњу са телом надлежним за заштиту конкуренције; координира остваривање међународне сарадње у оквиру надлежности Дирекције и успоставља и развија сарадњу са органима државне управе, регионалним и међународним организацијама и институцијама у области регулисања тржишта железничких услуга, лиценцирања превозника и права путника; надзире обављање финансијских, кадровских и општих послова и координира планирање, припрему и извршење буџета; обавља и друге послове по налогу директора Дирекције.

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата