MENI

Sertifikat za ispitivače

Opis postupka:

U skladu sa odredbama člana 62. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, broj 41/18), ispitivači sprovode sledeće ispite za mašinovođe:

1) teorijski ispit iz opštih stručnih znanja (samo za mašinovođe koje se stručno osposobljavaju u Centrima):

2) teorijski ispit iz specifičnih stručnih znanja;

3) praktični ispit iz specifičnih stručnih znanja.

Uslovi koje ispitivači treba da ispune, definisani su članom 3. Pravilnika o stručnoj spremi, stručnom osposobljavanju i stručnom ispitu za radna mesta železničkih radnika („Sl. glasnik RS”, broj 66/22).

Ispunjenost zahteva za izdavanje sertifikata za ispitivače utvrđuje Direkcija za železnice u postupku.

Uz zahtev se podnosi sledeća dokumentacija:

1) dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

2) kopija dozvole za upravljanje vučnim vozilom;

3) overena kopija dodatnog uverenja za upravljanje vučnim vozilom;

4) potvrda o radnom iskustvu u najmanje poslednjih 5 (pet) godina, sa preciznim navođenjem poslova koje je lice obavljalo, potpisana i overena od strane odgovornog lica u društvu koje potvrdu izdaje, u originalu ili overenoj kopiji; i

5) dokaz o posedovanju pedagoških veština i sposobnosti putem isprave o posedovanju pedagoško-andragoškog kursa/ispita ili potvrde izdate od strane poslodavca kojom se potvrđuje da podnosilac zahteva ima prethodno iskustvo u na poslovima obuke mašinovođa, potpisana i overena od strane odgovornog lica u društvu koje potvrdu izdaje, u originalu ili overenoj kopiji.

Ako je dostavljena dokumetacija validna, podnosiocu zahteva se zakazuje razgovor podnosioca zahteva sa stručnom Komisijom Direkcije za železnice, tokom koga Komisija proverava:

1) poznavanje postupka stručnog osposobljavanja mašinovođa;

2) plan za dalja usavršavanja stručnih znanja.

Podnosiocu zahteva koji ispuni sve uslove, Direkcija za železnice izdaje sertifikat, u formi rešenja, sa rokom važenja od 5 (pet) godina.

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu u iznosu od 45.340,00 dinara propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47, bez poziva na broj.

Evidencija:

Evidencija 01.015

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 41/18)

- Pravilnik o stručnoj spremi, stručnom osposobljavanju i stručnom ispitu za radna mesta železničkih radnika („Sl. glasnik RS”, broj 66/22)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata   Portal Registra administrativnih postupaka