МЕНИ

Сертификат за испитиваче

Опис поступка:

У складу са одредбама члана 62. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС”, број 41/18), испитивачи спроводе следеће испите за машиновође:

1) теоријски испит из општих стручних знања (само за машиновође које се стручно оспособљавају у Центрима):

2) теоријски испит из специфичних стручних знања;

3) практични испит из специфичних стручних знања.

Услови које испитивачи треба да испуне, дефинисани су чланом 3. Правилника о стручној спреми, стручном оспособљавању и стручном испиту за радна места железничких радника („Сл. гласник РС”, број 66/22).

Испуњеност захтева за издавање сертификата за испитиваче утврђује Дирекција за железнице у поступку.

Уз захтев се подноси следећа документација:

1) доказ о уплаћеној републичкој административној такси;

2) копија дозволе за управљање вучним возилом;

3) оверена копија додатног уверења за управљање вучним возилом;

4) потврда о радном искуству у најмање последњих 5 (пет) година, са прецизним навођењем послова које је лице обављало, потписана и оверена од стране одговорног лица у друштву које потврду издаје, у оригиналу или овереној копији; и

5) доказ о поседовању педагошких вештина и способности путем исправе о поседовању педагошко-андрагошког курса/испита или потврде издате од стране послодавца којом се потврђује да подносилац захтева има претходно искуство у на пословима обуке машиновођа, потписана и оверена од стране одговорног лица у друштву које потврду издаје, у оригиналу или овереној копији.

Ако је достављена докуметација валидна, подносиоцу захтева се заказује разговор подносиоца захтева са стручном Комисијом Дирекције за железнице, током кога Комисија проверава:

1) познавање поступка стручног оспособљавања машиновођа;

2) план за даља усавршавања стручних знања.

Подносиоцу захтева који испуни све услове, Дирекција за железнице издаје сертификат, у форми решења, са роком важења од 5 (пет) година.

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47.

Евиденцијa:

Евиденција 01.015

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18)

- Правилник о стручној спреми, стручном оспособљавању и стручном испиту за радна места железничких радника („Сл. гласник РС”, број 66/22)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата