MENI

Naslovna » Usluge » Lica zadužena za održavanje / tehnički pregled » SERTIFIKAT O ISPUNJENOSTI USLOVA RADIONICE ZA ODRŽAVANJE ŽELEZNIČKIH VOZILA I SPECIJALIZOVANIH RADIONICA

SERTIFIKAT O ISPUNJENOSTI USLOVA RADIONICE ZA ODRŽAVANJE ŽELEZNIČKIH VOZILA I SPECIJALIZOVANIH RADIONICA

Opis postupka:

U skladu sa članom 56. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 41/18), podnosilac zahteva za dobijanje sertifikata o ispunjenosti uslova radionice za održavanje železničkih vozila i specijalizovanih radionica, uz zahtev dostavlja Direkciji za železnice dokumentaciju kojom dokazuje da opšta radionica ili specijalizovana radionica ispunjava uslove propisane odredbama Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati radionice za održavanje železničkih vozila („Službeni glasnik RS”, broj 38/21), koji se odnose na posedovanje tehničkih, infrastrukturnih i kadrovskih kapaciteta, uspostavljenog sistema upravljanja dokumentima, sistema nabavke rezervnih delova, materijala i usluga, raspolaganja odgovarajućom mernom, ispitnom i kontrolnom opremom i drugo.

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47, bez poziva na broj.

Obrasci

Evidencije:

- Evidencija 01.009

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti u železničkoom saobraćaju („Sl. glasnik RS“ br.41/2018)

- Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati radionice za održavanje železničkih vozila („Sl. glasnik RS”, br. 38/21)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata   Portal Registra administrativnih postupaka