МЕНИ

Насловна » Услуге » Лица задужена за одржавање / технички преглед » Сертификат о испуњености радионице за одржавање железничких возила

Сертификат о испуњености радионице за одржавање железничких возила

Опис поступка:

У складу са чланом 56. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), подносилац захтева за сертификат (решење) о испуњености услова радионице (специјализованe радионицe) за одржавање железничких возила треба да Дирекцији за железнице достави документацију да радионица (специјализована радионица) испуњава услове за одржавање железничких возила, делова и уређаја. Испуњеност захтева за издавање сертификата за радионицу (специјализовану радионицу) за одржавање железничких возила, делова и уређаја утврђује Дирекција за железнице у поступку издавања сертификата за радионицу (специјализовану радионицу) за одржавање железничких возила, делова и уређаја. Техничка документација за радионицу за одржавање железничких возила се састоји од: доказа о исправности основних средстава, доказа о исправности мерно контролне опреме, документације о одржавању по типу железничких возила, уверења о стручној обучености радника. У поступку се проверава да ли су испуњени услови у погледу достављања потребне техничке документације која је прописана Правилником о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила („Сл. гласник РС”, бр. 104/16).

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47.

Обрасци

Евиденције:

- Евиденција 01.009

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности у железничкоом саобраћају („Сл. гласник РС“ бр.41/2018)

- Правилник о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила („Сл. гласник РС”, бр. 104/16)

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата