MENI

Naslovna » Usluge » Mašinovođe » Dozvola za upravljanje vučnim vozilom (Dozvola za mašinovođe)

Dozvola za upravljanje vučnim vozilom (Dozvola za mašinovođe)

Opis postupka:

U skladu sa članom 66. Zakona o bezbednosti železničkog saobraćaja („Sl. glasnik RS”, broj 41/18), dozvolu za upravljanjem vučnim vozilom izdaje Direkcija za železnice (u daljem tekstu: Direkcija) na propisanom obrascu. Za dobijanje dozvole za upravljanje vučnim vozilom podnosi se zahtev kod Direkcije, u pisanoj formi na propisanom obrascu. Zahtev se predaje na pisarnicu Direkcije direktnom dostavom ili putem pošte. Uz zahtev se prilaže i prateća dokumentacija kao dokaz da lice ispunjava potrebne uslove za izdavanje dozvole. Nepotpune i nepropisno sastavljene zahteve Direkcija ima pravo da vrati podnosiocu zahteva na dopunu ili preradu.

FORMA ZAHTEVA

Za izdavanje dozvole za upravljanje vučnim vozilom, postoji standardna forma međunarodno priznatog obrasca koji se propisno popunjen i potpisan od strane podnosioca zahteva dostavlja Direkciji.

Zahtev može da podnese lice kojem se izdaje dozvola lično, ili to može učiniti i poslodavac u ime lica kojem se izdaje dozvola.

Prilikom popunjavanja zahteva potrebno je obeležiti i odgovarajuće polje na osnovu kojeg se određuje kategorija izdavanja dozvole. Postoje četiri kategorije izdavanja dozvole:

Za svaku od četiri kategorije izdavanja dozvole neophodna prateća dokumentacija se razlikuje, a spisak i detaljan opis prateće dokumentacije dat je u odeljku „PRATEĆA DOKUMENTACIJA”.

Obrazac zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje vučnim vozilom

TAKSA:

Za izdavanje dozvole za upravljanje vučnim vozilom plaća se administrativna taksa propisana Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47, bez poziva na broj.

Dokaz o uplati takse dostavlja se uz zahtev u vidu potvrde o uplati u banci ili pošti. Ukoliko poslodavac uplaćuje za više lica, može da pruži dokaz i o celokupnoj uplati, ne za svako lice pojedinačno.

Za sve četiri kategorije izdavanja dozvole plaća se ista taksa.

PRATEĆA DOKUMENTACIJA

STRUČNA SPREMA

Kao dokaz o posedovanju odgovarajuće stručne spreme za sticanje dozvole za upravljanje vučnim vozilom smatra se diploma srednje škole ili uverenje o završenoj srednjoj školi.

Dokaz je moguće pružiti dostavljanjem originala, overene kopije ili originala na uvid.

UVERENjE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI (LEKARSKO UVERENjE)

Dokaz da je lice psihički i fizički sposobno za upravljanje vučnim vozilom se pruža u vidu lekarskog uverenja koje je izdato od strane zvanične institucije i na obrascu propisane sadržine, na osnovu Pravilnika o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici („Sl. glasnik RS” broj 24/17).

Dokaz je moguće pružiti dostavljanjem originala, overene kopije ili originala na uvid.

ISPIT IZ OPŠTIH STRUČNIH ZNANjA

Lice koje je završilo srednju železničku školu za zanimanje mašinovođe (tehničar vuče) ne polaže ispit iz opštih stručnih znanja i nije u obavezi da dostavi dokaz o položenom ispitu iz opštih stručnih znanja.

Sva ostala lica su u obavezi da pruže ovaj dokaz dostavljanjem originala, overene kopije ili originala na uvid.

ODOBRENjE ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS” broj 87/18), lice koje podnosi zahtev potpisuje odobrenje za obradu podataka o ličnosti. Odobrenje ne sme biti starije od 6 meseci.

Obrazac odobrenja za obradu podataka o ličnosti

IZVOD IZ LIČNE KARTE

Uz zahtev se prilaže i papirna forma elektronskog izvoda čipovane lične karte ili kopija obe strane lične karte ukoliko nije čipovana kao dokaz da je lice državljanin Republike Srbije.

Direkcija prihvata i kopiju pasoša kao dokaz ukoliko je pasoš važeći i izdat od strane MUP-a Republike Srbije.

FOTOGRAFIJA

Za izdavanje nove dozvole, i za obnavljanje dozvole, uz popunjen obrazac zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje vučnim vozilom prilaže se i fotografija veličine 3.5 x 4.5 cm.

Ukoliko se obrazac popunjava elektronski, fotografija može da se ubaci i elektronski na predviđeno mesto (polje 2.23 u obrascu zahteva).

SLIKA U ELEKTRONSKOM OBLIKU

Ukoliko lice ne predaje zahtev lično na pisarnicu direkcije (predaje ga putem pošte ili to čini poslodavac u njegovo ime), radi izdavanja dozvole dostavlja se fotografija lica kojem se izdaje dozvola u elektronoskom obliku u propisanoj veličini i u propisanom formatu. Slika se šalje na e-mail ili se dostavlja putem prenosivih memorija.

Veličina slike u elektronskom obliku: 950 x 1100 piksela

Format slike: PNG na beloj, sivoj ili transparentnoj pozadini.

POTPIS

Svojeručni potpis lica kojem se izdaje dozvola dostavlja se uz zahtev na unapred pripremljenom šablonu (obavezno je dostaviti original, ne kopiju ili sken).

Šablon za potpis

IZDAVANjE NOVE DOZVOLE

Za izdavanje nove dozvole, u obrascu zahteva se označava polje 2.2 Prvo izdavanje.

Od prateće dokumentacije za izdavanje nove dozvole neophodno je priložiti:

 • Dokaz o plaćenoj taksi
 • Dokaz da lice poseduje odgovarajuću stručnu spremu
 • Dokaz da je lice psihički i fizički sposobno da upravlja vučnim vozilom (lekarsko uverenje)
 • Dokaz da je lice položilo ispit iz opštih stručnih znanja (ukoliko lice nije završilo školu za zanimanje mašinovođe)
 • Potpisano odobrenje za obradu podataka o ličnosti
 • Izvod iz lične karte ili kopija lične karte ukoliko nije čipovana ili kopija važećeg pasoša
 • Fotografija uz zahtev
 • Slika u elektronskom obliku
 • Svojeručni potpis podnosioca zahteva

IZDAVANjE DUPLIKATA DOZVOLE

U slučaju gubitka, krađe ili oštećenja dozvole, Direkcija izdaje duplikat na zahtev nosioca dozvole. Duplikat dozvole se izdaje na osnovu propisno popunjenog zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje vučnim vozilom, uz eventualno prilaganje lekarskog uverenja ukoliko je prethodno prestalo da važi. U zahtevu se obeležava polje 2.5, a u praznu rubriku pored njega se upisuje razlog izdavanja duplikata (npr.: gubitak, krađa, nenamerno uništenje i sl.).

Od prateće dokumentacije za izdavanje duplikata dozvole neophodno je priložiti:

 • Dokaz o plaćenoj taksi
 • Izvod iz lične karte ili kopija lične karte ukoliko nije čipovana ili kopija važećeg pasoša
 • Potpisano odobrenje za obradu podataka o ličnosti
 • Lekarsko uverenje ukoliko je prethodno u međuvremenu prestalo da važi

U slučaju oštećenja važeće dozvole, prilikom preuzimanja duplikata dozvole, nosilac dozvole je u obavezi da je preda Direkciji.

AŽURIRANjE/ IZMENA DOZVOLE

Ukoliko se na dozvoli menja neki od podataka, u obrascu zahteva se označava polje 2.3 Ažuriranje/izmenu.

Ažuriranje treba izvršiti ako postoji promena u nekom od polja na obrascu dozvole koja je nastala nakon izdavanja dozvole (npr. referentni broj zaposlenog).

Izmena dozvole se vrši u slučaju kada je neki od podataka u dozvoli pogrešno upisan ili u slučaju kada je nakon zdravstvenog pregleda došlo do izmene nekog od ograničenja.

Od prateće dokumentacije za ažuriranje/izmenu dozvole neophodno je priložiti:

 • Dokaz o plaćenoj taksi (ukoliko se ne radi o pogrešno unetim podacima od strane Direkcije)
 • Lekarsko uverenje ukoliko je došlo do promene u medicinskim ograničenjima
 • Potpisano odobrenje za obradu podataka o ličnosti

Dozvola za koju se vrši ažuriranje prestaje da važi izdavanjem nove dozvole i nosilac dozvole je u obavezi da je preda Direkciji.

OBNAVLjANjE DOZVOLE

Po isteku perioda važenja dozvole, podnosi se zahtev za njeno obnavljanje, koje se vrši na osnovu lekarskog uverenja. Tom prilikom se u obrascu zahteva označava polje 2.4 Obnavljanje.

Od prateće dokumentacije za obnavljanje nove dozvole neophodno je priložiti:

 • Dokaz o plaćenoj taksi
 • Dokaz da je lice psihički i fizički sposobno da upravlja vučnim vozilom (lekarsko uverenje)
 • Potpisano odobrenje za obradu podataka o ličnosti
 • Izvod iz lične karte ili kopija lične karte ukoliko nije čipovana ili kopija važećeg pasoša
 • Slika u elektronskom obliku
 • Svojeručni potpis podnosioca zahteva

IZDAVANjE DOZVOLA STRANIM DRŽAVLjANIMA

Strani državljani sa prijavom boravka na teritoriji Republike Srbije podležu istim uslovima za izdavanje dozvola za upravljanje vučnim vozilom kao i državljani Republike Srbije. Postoje samo određene razlike po pitanju priznavanja dokumenata koji su izdati na teritorijama stranih država koje su navedene ovde.

Obrasci:

Obrazac zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje vučnim vozilom

Primer obrasca uplatnice

Obrazac odobrenja za obradu podataka o ličnosti

Šablon za potpis

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti železničkog saobraćaja („Sl. glasnik RS“ br.41/2018) član 66

- Pravilnik o obrascu dozvole za upravljanje vučnim vozilom, obrascu dodatnog uverenja i obrascu dozvole za regulisanje železničkog saobraćaja („Službeni glasnik RSˮ broj 6/20 od 24. januara 2020. godine)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja  Informator o radu Zahtev za informacije od javnog značaja Nacionalni registar vozila NVR Propisi u pripremi RULEBOOK Ukidanje pečata  Portal Registra administrativnih postupaka