МЕНИ

Насловна » Услуге » Машиновође » Дозвола за управљање вучним возилом (Дозвола за машиновође)

Дозвола за управљање вучним возилом (Дозвола за машиновође)

Опис поступка:

У складу са чланом 66. Закона о безбедности железничког саобраћаја („Сл. гласник РС”, број 41/18), дозволу за управљањем вучним возилом издаје Дирекција за железнице (у даљем тексту: Дирекција) на прописаном обрасцу. За добијање дозволе за управљање вучним возилом подноси се захтев код Дирекције, у писаној форми на прописаном обрасцу. Захтев се предаје на писарницу Дирекције директном доставом или путем поште. Уз захтев се прилаже и пратећа документација као доказ да лице испуњава потребне услове за издавање дозволе. Непотпуне и непрописно састављене захтеве Дирекција има право да врати подносиоцу захтева на допуну или прераду.

ФОРМА ЗАХТЕВА

За издавање дозволе за управљање вучним возилом, постоји стандардна форма међународно признатог обрасца који се прописно попуњен и потписан од стране подносиоца захтева доставља Дирекцији.

Захтев може да поднесе лице којем се издаје дозвола лично, или то може учинити и послодавац у име лица којем се издаје дозвола.

Приликом попуњавања захтева потребно је обележити и одговарајуће поље на основу којег се одређује категорија издавања дозволе. Постоје четири категорије издавања дозволе:

За сваку од четири категорије издавања дозволе неопходна пратећа документација се разликује, а списак и детаљан опис пратеће документације дат је у одељку „ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА”.

Образац захтева за издавање дозволе за управљање вучним возилом

ТАКСА:

За издавање дозволе за управљање вучним возилом плаћа се одговарајућа такса:

Такса за издавање дозволе за управљање вучним возилом (тарифни број 148.) у износу од 2060,00 РСД на рачун бр. 840-30961845-47, без позива на број.

Доказ о уплати таксе доставља се уз захтев у виду потврде о уплати у банци или пошти. Уколико послодавац уплаћује за више лица, може да пружи доказ и о целокупној уплати, не за свако лице појединачно.

За све четири категорије издавања дозволе плаћа се иста такса.

Пример обрасца уплатнице

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СТРУЧНА СПРЕМА

Као доказ о поседовању одговарајуће стручне спреме за стицање дозволе за управљање вучним возилом сматра се диплома средње школе или уверење о завршеној средњој школи.

Доказ је могуће пружити достављањем оригинала, оверене копије или оригинала на увид.

УВЕРЕЊЕ О ЗДРАВСТВЕНОЈ СПОСОБНОСТИ (ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ)

Доказ да је лице психички и физички способно за управљање вучним возилом се пружа у виду лекарског уверења које је издато од стране званичне институције и на обрасцу прописане садржине, на основу Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Сл. гласник РС” број 24/17).

Доказ је могуће пружити достављањем оригинала, оверене копије или оригинала на увид.

ИСПИТ ИЗ ОПШТИХ СТРУЧНИХ ЗНАЊА

Лице које је завршило средњу железничку школу за занимање машиновође (техничар вуче) не полаже испит из општих стручних знања и није у обавези да достави доказ о положеном испиту из општих стручних знања.

Сва остала лица су у обавези да пруже овај доказ достављањем оригинала, оверене копије или оригинала на увид.

ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

У складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС” број 87/18), лице које подноси захтев потписује одобрење за обраду података о личности. Одобрење не сме бити старије од 6 месеци.

Образац одобрења за обраду података о личности

ИЗВОД ИЗ ЛИЧНЕ КАРТЕ

Уз захтев се прилаже и папирна форма електронског извода чиповане личне карте или копија обе стране личне карте уколико није чипована као доказ да је лице држављанин Републике Србије.

Дирекција прихвата и копију пасоша као доказ уколико је пасош важећи и издат од стране МУП-а Републике Србије.

ФОТОГРАФИЈА

За издавање нове дозволе, и за обнављање дозволе, уз попуњен образац захтева за издавање дозволе за управљање вучним возилом прилаже се и фотографија величине 3.5 x 4.5 cm.

Уколико се образац попуњава електронски, фотографија може да се убаци и електронски на предвиђено место (поље 2.23 у обрасцу захтева).

СЛИКА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

Уколико лице не предаје захтев лично на писарницу дирекције (предаје га путем поште или то чини послодавац у његово име), ради издавања дозволе доставља се фотографија лица којем се издаје дозвола у електроноском облику у прописаној величини и у прописаном формату. Слика се шаље на e-mail или се доставља путем преносивих меморија.

Величина слике у електронском облику: 950 x 1100 пиксела

Формат слике: PNG на белој, сивој или транспарентној позадини.

ПОТПИС

Својеручни потпис лица којем се издаје дозвола доставља се уз захтев на унапред припремљеном шаблону (обавезно је доставити оригинал, не копију или скен).

Шаблон за потпис

ИЗДАВАЊЕ НОВЕ ДОЗВОЛЕ

За издавање нове дозволе, у обрасцу захтева се означава поље 2.2 Прво издавање.

Од пратеће документације за издавање нове дозволе неопходно је приложити:

 • Доказ о плаћеној такси
 • Доказ да лице поседује одговарајућу стручну спрему
 • Доказ да је лице психички и физички способно да управља вучним возилом (лекарско уверење)
 • Доказ да је лице положило испит из општих стручних знања (уколико лице није завршило школу за занимање машиновође)
 • Потписано одобрење за обраду података о личности
 • Извод из личне карте или копија личне карте уколико није чипована или копија важећег пасоша
 • Фотографија уз захтев
 • Слика у електронском облику
 • Својеручни потпис подносиоца захтева

ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ДОЗВОЛЕ

У случају губитка, крађе или оштећења дозволе, Дирекција издаје дупликат на захтев носиоца дозволе. Дупликат дозволе се издаје на основу прописно попуњеног захтева за издавање дозволе за управљање вучним возилом, уз евентуално прилагање лекарског уверења уколико је претходно престало да важи. У захтеву се обележава поље 2.5, а у празну рубрику поред њега се уписује разлог издавања дупликата (нпр.: губитак, крађа, ненамерно уништење и сл.).

Од пратеће документације за издавање дупликата дозволе неопходно је приложити:

 • Доказ о плаћеној такси
 • Извод из личне карте или копија личне карте уколико није чипована или копија важећег пасоша
 • Потписано одобрење за обраду података о личности
 • Лекарско уверење уколико је претходно у међувремену престало да важи

У случају оштећења важеће дозволе, приликом преузимања дупликата дозволе, носилац дозволе је у обавези да је преда Дирекцији.

АЖУРИРАЊЕ/ ИЗМЕНА ДОЗВОЛЕ

Уколико се на дозволи мења неки од података, у обрасцу захтева се означава поље 2.3 Ажурирање/измену.

Ажурирање треба извршити ако постоји промена у неком од поља на обрасцу дозволе која је настала након издавања дозволе (нпр. референтни број запосленог).

Измена дозволе се врши у случају када је неки од података у дозволи погрешно уписан или у случају када је након здравственог прегледа дошло до измене неког од ограничења.

Од пратеће документације за ажурирање/измену дозволе неопходно је приложити:

 • Доказ о плаћеној такси (уколико се не ради о погрешно унетим подацима од стране Дирекције)
 • Лекарско уверење уколико је дошло до промене у медицинским ограничењима
 • Потписано одобрење за обраду података о личности

Дозвола за коју се врши ажурирање престаје да важи издавањем нове дозволе и носилац дозволе је у обавези да је преда Дирекцији.

ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ

По истеку периода важења дозволе, подноси се захтев за њено обнављање, које се врши на основу лекарског уверења. Том приликом се у обрасцу захтева означава поље 2.4 Обнављање.

Од пратеће документације за обнављање нове дозволе неопходно је приложити:

 • Доказ о плаћеној такси
 • Доказ да је лице психички и физички способно да управља вучним возилом (лекарско уверење)
 • Потписано одобрење за обраду података о личности
 • Извод из личне карте или копија личне карте уколико није чипована или копија важећег пасоша
 • Слика у електронском облику
 • Својеручни потпис подносиоца захтева

ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА СТРАНИМ ДРЖАВЉАНИМА

Страни држављани са пријавом боравка на територији Републике Србије подлежу истим условима за издавање дозвола за управљање вучним возилом као и држављани Републике Србије. Постоје само одређене разлике по питању признавања докумената који су издати на територијама страних држава које су наведене овде.

Обрасци:

Образац захтева за издавање дозволе за управљање вучним возилом

Пример обрасца уплатнице

Образац одобрења за обраду података о личности

Шаблон за потпис

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности железничког саобраћаја („Сл. гласник РС“ бр.41/2018) члан 66

- Правилник о обрасцу дозволе за управљање вучним возилом, обрасцу додатног уверења и обрасцу дозволе за регулисање железничког саобраћаја („Службени гласник РСˮ број 6/20 од 24. јануара 2020. године)

 

 Врх стране
 Обавештења  Информатор о раду Захтев за информације од јавног значаја Национални регистар возила NVR Прописи у припреми RULEBOOK Укидање печата  Портал Регистра административних поступака