MENI

Naslovna » Usluge » Mašinovođe » Žalba na odluku poslodavca kojom se odbija zahtev za izdavanje ili ažuriranje dodatnog uverenja

Žalba na odluku poslodavca kojom se odbija zahtev za izdavanje ili ažuriranje dodatnog uverenja

Opis postupka:

Žalba na odluku poslodavca kojom se odbija zahtev za izdavanje ili ažuriranje dodatnog uverenja ili kojom se suspenduje ili oduzima dodatno uverenje podnosi se Direkciji za železnice, u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

Ukoliko poslodavac ne donese odluku po zahtevu za izdavanje ili ažuriranje dodatnog uverenja u roku od 30 dana od dana prijema zahteva sa potrebnom dokumentacijom, smatra se da je zahtev odbijen. U tom slučaju se žalba Direkciji za železnice može podneti u roku od narednih 30 dana.

Rešenje Direkcije za železnice kojim se odlučuje o žalbi konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom.

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47.

Obrasci:

-

Evidencije:

-

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti železničkog saobraćaja („Sl. glasnik RS“ br.41/2018) član 66

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata