МЕНИ

Насловна » Услуге » Машиновође » Жалба на одлуку послодавца којом се одбија захтев за издавање или ажурирање додатног уверења

Жалба на одлуку послодавца којом се одбија захтев за издавање или ажурирање додатног уверења

Опис поступка:

Жалба на одлуку послодавца којом се одбија захтев за издавање или ажурирање додатног уверења или којом се суспендује или одузима додатно уверење подноси се Дирекцији за железнице, у року од 30 дана од дана пријема одлуке.

Уколико послодавац не донесе одлуку по захтеву за издавање или ажурирање додатног уверења у року од 30 дана од дана пријема захтева са потребном документацијом, сматра се да је захтев одбијен. У том случају се жалба Дирекцији за железнице може поднети у року од наредних 30 дана.

Решење Дирекције за железнице којим се одлучује о жалби коначно је у управном поступку и против њега се може покренути спор пред Управним судом.

Такса:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу прописану Тарифом републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама ( „Службени гласник РС”, број 43/03 – основни текст), на рачун број 840-30961845-47.

Обрасци:

-

Евиденције:

-

Законска и подзаконска акта:

- Закон о безбедности железничког саобраћаја („Сл. гласник РС“ бр.41/2018) члан 66

 

 Врх стране
 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19  КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  RULEBOOK  Укидање печата