MENI

Naslovna » Usluge » Upravljači infrastrukture » Saglasnost na akt o održavanju podsistema turističko-muzejske železnice

Saglasnost na akt o održavanju podsistema turističko-muzejske železnice

Opis postupka:

U skladu sa članom 112 Zakona o bezbednosti železničkog saobraćaja („Sl. glasnik RS”, br. 41/18) upravljač infrastrukture, uz saglasnost Direkcije za železnice, donosi akt o održavanju podsistema turističko-muzejske železnice, kao i način regulisanja železničkog saobraćaja na toj železnici.

Direkcija za železnice propisuje sadržinu akta iz stava 1. ovog člana.

Direkcija za železnice izdaje dozvolu za korišćenje vozila na turističko-muzejskoj železnici na osnovu overene tehničke dokumentacije i obavljenog tehničkog pregleda.

Taksa:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu propisanu Tarifom republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 1. Zakona o republičkim administrativnim taksama ( „Službeni glasnik RS”, broj 43/03 – osnovni tekst), na račun broj 840-30961845-47, bez poziva na broj.

Evidencije:

Evidencija 021

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti železničkog saobraćaja („Sl. glasnik RS“ br.41/2018) član 112

- Pravilnik o sadržini akta o održavanju podsistema turističko-muzejske železnice (Sl. glasnik RS", broj 74/19)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  RULEBOOK  Ukidanje pečata   Portal Registra administrativnih postupaka